คลิกโดยไม่ต้องใช้แท็ก <A>
การทำจุดเชื่อมโดยไม่ต้องใช้แท็กจุดเชื่อม <A>..</A> สามารถกระทำได้โดยใช้ Attribute ชื่อ onClick กับแท็ก <P>...</P> ซึ่งเป็นคำสั่งเพิ่มเติมใน HTML 4.0 โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้
<P onClick="window.location=' ชื่อไฟล์.html หรือ url ';" >...</P>