แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

วิธีวิจัยในชั้นเรียน


การวิจัยในชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์

หลังจากที่อาจารย์เข้าใจความหมาย  ลักษณะการวิจัยในชั้นเรียนและมีความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนแล้ว  จะเห็นได้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนมาก  ขั้นต่อไปอาจารย์จะต้องลงมือทำวิจัยในชั้นเรียนกันเลย  เริ่มตั้งแต่วันนี้ เทอมนี้  ซึ่งวิธีวิจัยในชั้นเรียน มีวิธีทำดังนี้

 1.      วิธีดำเนินงาน

1.1     ระบุปัญหาที่เกิดในชั้นเรียนที่ได้จากการสังเกตและการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ

1.2     เลือกปัญหาที่ต้องการศึกษาและแก้ไข

1.3     ตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุของปัญหา

1.4     ค้นหาสาเหตุของปัญหาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต ให้ตอบแบบสอบถาม ให้ทำแบบฝึกหัด สัมภาษณ์

1.5     ยอมรับ หรือปฏิเสธสมมติฐาน (และกำหนดสมมติฐานใหม่)

1.6     วางแผนดำเนินการแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้

1.7     เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน

1.8     วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากข้อมูลและหลักฐานที่ได้มา

1.9     สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานวิจัย

2.      การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการเขียนรายงาน

2.1     บันทึกกิจกรรมทุกอย่างที่ทำ (อาจบันทึกลงท้ายบันทึกการสอนหรือแผนการสอนในแต่ละคาบเรียน)

      2.2  เก็บรวบรวมสื่อ เครื่องมือ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน ในกิจกรรมทุกกิจกรรมในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

 ตัวอย่างแฟ้มสะสมในรายวิชาของอาจารย์

แฟ้มสะสมงาน

วิชา  จิตวิทยาทั่วไป

 คณะ……………................…..

ภาคเรียนที่ ……...พ.ศ...........

ชื่ออาจารย์ผู้สอน…….........…

2.3  เก็บรวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาใน แฟ้มสะสมงานรายวิชาของนักศึกษา

ตัวอย่างแฟ้มสะสมในรายวิชาของนักศึกษา

แฟ้มสะสมงาน

วิชา  จิตวิทยาทั่วไป

 ชื่อนักศึกษา……….......................…

ภาควิชา…………..............................

ภาคเรียนที่ …........…พ.ศ...............

ชื่ออาจารย์ผู้สอน......................……

 3        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1     แบบสอบถาม 3.2     แบบสัมภาษณ์ 3.3     แบบบันทึก 3.4     แบบฝึกหัด  3.5     แผนการสอน  3.6     แฟ้มสะสมงานของอาจารย์ นักศึกษา และรายวิชา  3.7     แบบวัดทางจิตวิทยา  3.8     แบบวัดผลสัมฤทธิ์  ฯลฯ

4        การเก็บรวบรวมข้อมูล

4.1     สังเกตโดยตรง

4.2     การให้รายงานตนเอง ในรูปการสำรวจ การใช้แบบสอบถาม แบบสำรวจรายการ

บันทึก สัมภาษณ์เฉพาะบุคคล  สัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม  เป็นต้น

4.3     การรายงานหน้าชั้นเรียน  การรายงานกลุ่ม

4.4     การอภิปราย

4.5     กิจกรรม เกมส์ต่างๆ ที่เพิ่มทักษะการมีส่วนร่วมในห้องเรียนและการเรียนรู้

4.6     การนับและการคำนวณ เช่น การจับเวลาที่อาจารย์รอให้นักศึกษาตอบคำถามที่อาจารย์ถาม  เป็นต้น

5        การวิเคราะห์ข้อมูล

ทำโดยการพิจารณาจากผลงาน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาเช่น

5.1     พฤติกรรมในห้องเรียนที่ดีขึ้น        5.2     การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น

5.3     ความมีระเบียบวินัยมากขึ้น          5.4     ความสามารถในการรายงานหน้าชั้นเรียน

5.5     ทัศนคติที่เป็นไปในทางที่ต้องการ  5.6     ความพึงพอใจในการเรียนมากขึ้น

5.7     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น    5.8     การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

5.9     การมีมนุษย์สัมพันธ์และความสามัคคีเพิ่มขึ้น

6        การเขียนรายงาน

6.1     ความเป็นมาของปัญหา

6.2     วัตถุประสงค์ของการวิจัย

6.3     สมมติฐานของการวิจัย

6.3.1        สมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา

6.3.2        สมมติฐานเกี่ยวกับผลของการแก้ปัญหา

6.4     วิธีดำเนินงาน

6.4.1        เป้าหมายที่ต้องการศึกษา

6.4.2        วิธีการศึกษา

·       สังเกตพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน         ·       ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น

·       เลือกปัญหาที่ต้องการศึกษาและแก้ไข         ·       ตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุของปัญหา

·       เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  ·       วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสาเหตุของปัญหา

·       วางแผนการแก้ปัญหา                               ·       วิธีดำเนินการแก้ปัญหา

·       การเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการเก็บรวบรวมข้อมูล

·       วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน                        ·       เขียนบันทึกการดำเนินงาน

6.5     ผลการดำเนินงาน

ควรเขียนรายงานการวิจัยในรูปการบรรยายถึงกิจกรรมที่ทำทั้งหมด มีการอ้างถึงเอกสาร เครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิจัย และนำเสนอผลการดำเนินงานให้น่าสนใจโดยมีภาพ แผนภูมิประกอบถ้าทำได้

บทสรุปของวิธีการวิจัยในชั้นเรียน

 

ผลการทำวิจัยในชั้นเรียนจะทำให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน และผู้สอน  ตรงกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามที่คาดหวัง  ที่สำคัญที่สุดคือตัวอาจารย์เองจะมีการทำงานในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การวางแผนที่ดีของอาจารย์จะทำให้ได้เห็นภาพของงานด้านการเรียนการสอนทั้งหมด เมื่ออาจารย์สามารถวางแผนงานได้ตรงตามหลักสูตร ตรงกับสภาพปัจจุบันปัญหา การวางแผนนั้นจะเป็นแผนที่มีคุณค่าและมีความหมายสำหรับอาจารย์มาก เพราะการเตรียมเครื่องมือต่างๆ ในการทำงานจะเป็นไปอย่างมีความหมาย มีคุณค่า  การปฏิบัติการสอนของอาจารย์จะเป็นไปอย่างมีหลักการ  มีเป้าหมายและมีชีวิตชีวา และในอีกมุมมองหนึ่งของวิถีชีวิตของการวิจัยในชั้นเรียนนี้  อาจารย์จะเป็นนักศึกษาในศาสตร์ของการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง  ส่วนสภาพชีวิตจริงของนักศึกษาในชั้นเรียนและนอกชั้นอาจารย์จะได้ศึกษาและฝึกฝนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในศาสตร์แห่งการสอนอาจารย์นักวิจัยจะพัฒนาไปสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและเป็นอิสระ เพราะสามารถวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของตัวเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และสร้างสรรค์  อาจารย์จะมีวิสัยทัศน์เพิ่มขึ้น มองเห็นเป้าหมายของการทำงาน  มองเห็นภาพรวมของงานอาจารย์ แล้วลงมือพัฒนาการเรียนการสอน และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานไปเรื่อยๆ อย่างมีความสุขในการทำงาน เพราะได้รับรู้ในผลของการทำงานที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา และผลที่เกิดขึ้นในการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพของตนเอง  และนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 185885เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2008 11:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 22:55 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี