การศึกษาแบบองค์รวมจะต้องประกอบด้วย 3 domains  คือ Cognitive domain, Physical domain, และ Affective domain

Conitive domain คือ ปัญญาพิสัย

Physical domain หรือ Psychomotor domain คือ กายพิสัย หรือ ทักษะพิสัย

Affective domain คือ จิตพิสัย