การเรียนรู้พฤติกรรมของผู้อื่นนั้น  เป็นการยากนักที่จะรู้ถึงพฤติกรรมที่แท้จริง