ปัญหาภาคใต้เนื่องจากวิกฤตความไม่สงบโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดน
ส่งผลต่อการจัดการศึกษา ยังผลให้นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนมีประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาต่ำมาก 

ท่านคิดเห็นอย่างไร และมีแนวทางจัดการกับปัญหาอย่างไร