สังคมในยุคปัจจุบีนต้องการสร้างความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้