AVR

 คุณพี่วิยะดา รัตนเพชร สรุปไว้เป็นกลอนดังนี้ครับ

 " Best Practice คือ Goals ที่อยากเห็น

Kaizen เป็น Toyota way ที่เข้มข้น

จะ Apply กลยุทธ์ (เขา) ให้แยบยล

ไม่สับสน หนทาง สร้าง KM"

JJ