วิธีตั้งชื่อเรื่องวิจัยเชิงสำรวจ

  Contact

  ชื่อเรื่องวิจัยเป็นใจความสำคัญของเรื่องวิจัยนั้น  

หลักในการตั้งชื่อเรื่องวิจัย

     1. ตั้งชื่อเรื่องวิจัยจากปัญหาการวิจัย

     2. ชื่อเรื่องวิจัยเป็นใจความสำคัญของการวิจัยนั้น

     3. ต้องถูกหลักภาษา

ตัวอย่าง :

ปัญหาการวิจัย : เจตคติทางการเมืองของชาวกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องวิจัย    : อาจตั้งได้หลายชื่อดังนี้

                   : เจตคติทางการเมืองของชาวกรุงเทพมหานคร(ใช้ปัญหาการวิจัยมาตั้งชื่อ)

                   : การศึกษาเจตคติทางการเมืองของชาวกรุงเทพมหานคร(เพิ่มคำว่าการศึกษา)

                   : การสำรวจเจตคติทางการเมืองของชาวกรุงเทพมหานคร(เพิ่มคำว่าการสำรวจ)

                   

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 18466, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #การวิจัยเชิงสำรวจ#ปัญหาการวิจัยเชิงสำรวจ#สมมุติฐานการวิจัยเชิงสำรวจ.

Recent Posts 

Comments (1)

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.173.12.172
Written At 

ขอบคุณครับ คุณ eafraf