ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (45) พิธีมอบฟันเทียมพระราชทาน มอบเกียรติบัตร และเปิดการประชุม

ในวันนี้ บริษัท โอสถสภา จำกัด ได้มีจิตศรัทธา และมอบค่าใช้จ่ายสมทบในการจัดทำฟันเทียมพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ 10 จังหวัด รวม 1,000 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4 ล้าน 1 แสนบาท

 

จากคำกล่าวของท่านอธิบดีกรมอนามัย เกี่ยวกับการจัดพิธีการในวันนี้ มีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ ก็คือ

  • ปี 2548 เป็นต้นมา กรมอนามัยได้ดำเนินการแก้ปัญหาการสูญเสียฟันของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการฟันเทียมพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระมหามงคล 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สามารถจัดบริการใส่ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุได้ 94,000 รายในช่วงระยะเวลา 3 ปี ซึ่งการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก จากปีละ 4,000 ราย เพิ่มขึ้นปีละกว่า 30,000 ราย และผู้สูงอายุมีความพึงพอใจร้อยละ 97
  • จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการฟันเทียมพระราชทานดังกล่าวและตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุ ทำให้ประชาชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ได้เห็นประโยชน์ ของโครงการนี้ และให้การสนับสนุนโครงการ โดยการสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดบริการใส่ฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งในวันนี้ บริษัท โอสถสภา จำกัด ได้มีจิตศรัทธา และมอบค่าใช้จ่ายสมทบในการจัดทำฟันเทียมพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ 10 จังหวัด รวม 1,000 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4 ล้าน 1 แสนบาท
  • นอกจากการใส่ฟันเทียมทดแทนฟันผุที่สูญเสียไปแล้ว กรมอนามัยก็ยังได้พัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก เพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งได้อาศัยชมรมผู้สูงอายุ เป็นการนำในการจัดกิจกรรมเหล่านี้ในหมู่บ้าน และตำบล เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุนั้นได้สามารถดูแลสุขภาพฟันด้วยตัวเอง โดยมีหน่วยงานของภาครัฐต่างๆ เป็นผู้ช่วยสนับสนุน และได้มีโครงการนำร่องในพื้นที่ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 11 จังหวัด เกิดกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน ชมรมผู้สูงอายุ 32 ชมรม ด้วยรูปแบบและกิจกรรม ที่หลากหลาย และได้รับความสนใจจากชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ
  • กรมอนามัยจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดลานนิทรรศการ ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการ ลปรร. แนวคิด วิธีการทำงานและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม ของชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ ผู้เข้าร่วมชมรมเป็นภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในการดูแลสุขภาพช่องปาก ของผู้สูงอายุ ทั้งภาครัฐเอกชน โดยเฉพาะพื้นที่ของศูนย์อนามัยเขต 4, 8, 9 และ 10 รวม 18 จังหวัด 35 ชมรม 220 คน
  • ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก วิทยาลับบรมราชชนนีนครลำปาง คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดราชบุรี และมุ่งหวังว่า จะเกิดกิจกรรมในการที่จะพัฒนาทางด้านงานส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (2)