คู่มือเส้นทางสู่การสำเร็จการศึกษา

รวงข้าว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นิสิตบัณฑิตศึกษา ควรศึกษาเส้นทางสู่การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2549
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2549 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบเอกภาค (คร-อาจารย์ประจำการ) และงานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำ"เส้นทางสู่การสำเร็จการศึกษา" แจกให้กับนิสิต โดยในเล่มได้เขียนขั้นตอน กระบวนการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษา จนสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกา ดังนั้น นิสิตบัณฑิตศึกษา จึงควรศึกษาเส้นทางสู่การสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปีการศึกษา 2549 นี้ไว้ เพื่อความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ และหากมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0 5526 1000 ถึง 4 ต่อ 2444หรือ Download เส้นทางสู่การสำเร็จการศึกษา ได้ที่ www.grad.nu.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยความเห็น (0)