ปลูกข้าวเพิ่มผลกำไร  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดย.....ครูติดแผ่นดินข้าว อุทัยธานี

จากการทำเวทีชุมชน...พอจะได้ข้อสรุปดังนี้ครับ...ลองพิจารณา

ดูก็แล้วกัน...บางทีอาจเป็นประโยชน์บ้างครับ

หลักคิด

1.       การผลิตที่ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก

2.       การผลิตที่คำนึงถึงต้นทุนการผลิต

3.       การผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและธรรมชาติ

หลักวิชาการ

1.       การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ

2.       การนำระบบ  IPM  มาดำเนินการ

3.       การป้องกันกำจัดวัชพืชโดยวิธีกล

4.       การทำแปลงขยายพันธุ์และใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้

หลักปฏิบัติ

1.       การเตรียมดิน ควรใช้มูลสัตว์หมักแห้ง  หว่านในนาข้าวก่อนการไถครั้งแรก  โดยใช้อัตรามูลสัตว์ หมักแห้ง  200  กก./ไร่  และควรหมักดินหลังจากไถไว้อย่างน้อย  5  วัน  เพื่อลดจำนวนวัชพืช

2.       การปรับปรุงบำรุงดิน ไม่เผาตอซังเพราะจะเป็นการทำลายอินทรียวัตถุ  ระบายน้ำเข้านาแล้วใช้  น้ำหมักชีวภาพ  จำนวน 2 ลิตรต่อน้ำ 20  ลิตร  ราดในนาข้าวทิ้งไว้ 1 คืน จึงใช้รถเหยียบย่ำ  ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ ควรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นาเพื่อถ่ายมูล นอกจากนี้ควรปลูกต้นงิ้วเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดินจากส่วนใบและดอกงิ้ว  ควรปลูก 4 5 ต้น/ไร่

3.       การคัดพันธุ์ข้าว ใช้พันธุ์จากแหล่งของทางราชการ ควรมีการจัดทำแปลงพันธุ์เพื่อเตรียมพันธุ์ ในฤดูการเพาะปลูกต่อไป นอกจากนี้ควรมีการคัดเลือกจุดเพื่อกำหนดเอาไว้ทำพันธุ์ โดยการคัดเลือกจุดที่มีการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ปราศจากโรคแมลงและวัชพืช และควรเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้เอง 2 3 ครั้ง

4.       อัตราเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ เป็นไปตามลักษณะประจำพันธุ์ เช่น ปทุมธานี 1 ใช้ 15 กก./ไร่ ชัยนาท 1  ใช้ 20 กก./ไร่ ขาวมะลิ 105 ใช้ 10 กก./ไร่  พิษณุโลก 1,3,5  ใช้  25 30  กก./ไร่ 

5.       การใช้ปุ๋ย ใ ช้น้ำหมักชีวภาพฉีดพ่น  3  ครั้ง/เดือน เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี และใช้ปุ๋ยหมักแห้งใน ช่วงเตรียมดิน

6.       การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

6.1   วัชพืช  ใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรฆ่าวัชพืช โดยการฉีดพ่นช่วงระยะฉีดพ่นในนาข้าวจะต้องมีน้ำ ถึงจะเห็นผล  อัตราการใช้ 4 ช้อนแกง/น้ำ 1 ปี๊บ

6.2   แมลง มีการตรวจแปลงเพื่อติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในนาข้าวทุกวัน เช้า เย็น  สังเกต ความผิดปกติของข้าวและดูแลสุขภาพข้าวให้แข็งแรงเสมอ

6.3    หอยเชอรี่  ใช้ฝักคูนแห้ง บดละเอียด ช่วงที่ทำเทือก  20  กก./ไร่  และใช้มะกรูด ยอดสะเดา  ยอดยูคา ต้มเอาน้ำมาผสมกันแล้วลาดลงในนา  ปริมาณ  3 ลิตร/ไร่

จุดคอขวด

1.       การใช้ปุ๋ย

2.       การปรับปรุงบำรุงดิน

3.       การใช้สารเคมี

4.       การควบคุมวัชพืช

5.       การคัดเมล็ดพันธุ์

 

  วิศิษฐ์
โดย...สะแกกรัง