Contact

ห้องสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ

  ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ และกิจกรรมที่น่าสนใจของศูนย์บริการวิชาการ  

งานวารสารศูนย์บริการวิชาการ ได้ย้ายที่ทำงานใหม่ เดิมนั้นห้องทำงานจะอยู่ในส่วนของสำนักงานผู้อำนวยการ แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่ห้องทำงานเดิมของอบต. บริเวณชั้น 5 อาคารวิชาการ ซึ่งนอกจากจะเป็นห้องทำงานของงานวารสารศูนย์ฯ แล้ว ยังได้จัดให้เป็นห้องสารสนเทศ เพื่อรวบรวมผลงานโครงการต่างๆ ที่ทางศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินงานมา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อมให้บริการและเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยลัยขอนแก่น ในส่วนของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการบูรณาการแบบสหวิชาชีพ โครงการตามความร่วมมือกับองค์การต่างๆ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและครบวงจรแห่งหนึ่งค่ะ

ผู้จัดการ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 18068, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (1)

อุมาพร
IP: xxx.12.97.120
Written At 
ดีค่ะ  จะได้เป็นศูนย์รวมข้อมูลต่าง ๆ ของศูนย์ฯไว้ที่เดียวกันและจะได้นำเสนอผลงานของศูนย์ฯ ต่อไปค่ะ