งานวารสารศูนย์บริการวิชาการ ได้ย้ายที่ทำงานใหม่ เดิมนั้นห้องทำงานจะอยู่ในส่วนของสำนักงานผู้อำนวยการ แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่ห้องทำงานเดิมของอบต. บริเวณชั้น 5 อาคารวิชาการ ซึ่งนอกจากจะเป็นห้องทำงานของงานวารสารศูนย์ฯ แล้ว ยังได้จัดให้เป็นห้องสารสนเทศ เพื่อรวบรวมผลงานโครงการต่างๆ ที่ทางศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินงานมา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อมให้บริการและเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยลัยขอนแก่น ในส่วนของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการบูรณาการแบบสหวิชาชีพ โครงการตามความร่วมมือกับองค์การต่างๆ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและครบวงจรแห่งหนึ่งค่ะ

ผู้จัดการ