การเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดของพื้นที่ปลูกยางพาราโดยมีราคายางพาราเป็นปัจจัยหลักการตัดสินใจของเกษตรกร นำมาหลายอย่างจนยากแก่การอธิบายในบริบทยางพารา  มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องที่มีลักษณะกอบโกย ไม่ว่าชาวสวนยางก็ดี ผู้รับซื้อผลผลิตยางก็ดี  ผู้ค้าเคมีภัณฑ์  เจ้าของแปลงเพาะขยายพันธ์ยางก็ดี หน่วยงานของรัฐที่แอบปลื้มใจกับตัวเลขจีดีพี ฯลฯ
      ยางพาราเป็นกิจกรรมที่มีอายุนาน 7-8 ปีจึงจะให้ผลผลิตในรูปแบบที่เป็นงเนสดแก่เจ้าของ และให้ผลผลิตนาน พร้อมทั้งสร้างระบบการออมให้แก่เจ้าของที่คาดไม่ถึงในรูปแบบของไม้ยาง  จะกล่าวว่ายางพาราเป็นนวตกรรมของอำเภอปากคาดก็ใช่ หรือไม่ใช่ก็ใช่ยางพาราอยูที่ปากคาดเมื่อปี 2526 เริ่มแพร่หลาย 2532 ซบเซา 23537/38 ก้าวกระโดด 2544 เป็นต้นมา ปัจจุบัน 38 %ของพื้นที่การเกษตรอำเภอปากคาด  ในประเด็นนวตกรรมนั้นหมายถึงการเก็บผลผลิตที่มีความแตกต่างจากกิจกรรมพืชเศรษฐกิจอื่น ต้องเก็บอย่างประณีต เรียนรู้ ฝึกฝนให้มีทักษะ  การกรีดยางเป็นวิธีการเก็บผลผลิตจากยางพารา จะกรีดมาก กรีดน้อยก็เกี่ยวข้องกับการเกิดแผลบนต้นยาง  นี่จึงต้องประณีต เรียนรู้องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้กรีด กายวิภาคต้นยางพารา

      หน่วยงานที่ส่งเสริมยางพารา ได้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร สกย.หน่วยพัฒนาการสังคม (นิคมสร้างตนเอง) สถาบันวิจัยยางล้วนได้พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ มีทักษะกรีดยาง จะได้ถ่ายทอดฝึกอบรมกรีดยางให้แก่ชาวสวนยางมือใหม่ จะโดยข้อจำกัดด้านบุคคลากร และภารกิจของเจ้าหน้าที่  กอปรด้วยพื้นที่เปิดกรีดยางเพิ่มขึ้น ทำให้การจัดกระบวนการดังกล่าวไม่ทันกับความต้องการของชาวสวน  ชาวสวนเองมีการทดลองกรีดยางแปลงของตนเองบ้าง ด้วยการฝึกจากเพื่อน ฝึกด้วยตนเองได้ส่งผลกรีดยางไม่ได้ขนาด กรีดลึกถึงเนื้อไม้ ฯลฯ    อำเภอปากคาดได้เฝ้าติดตาม และพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ก็ไม่ดีพอ เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2550 ได้จัดประชุมหารือในหมู่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย(ยางพารา)ได้ข้อสรุปทางออกร่วมกันว่า ให้พัฒนาชาวสวนยางที่มีความสามารถกรีดยางนำไปฝึกยกระดับเป็นครูฝึกกรีดยางพารา มอบให้สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาดไปจัดทำรายละเอียด

      สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาดได้ไปจัดรายละเอียดที่ประกอบด้วย คุณสมบัติครูฝึกกรีดยาง ได้แก่ กรีดยางเป็นที่ยอมรับของชาวสวนด้วยกัน ชุมชนให้การยอมรับ ต้องสมัครใจ อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อย 11 เดือนในรอบปี จากนั้นได้เปิดรับสมัครชาวสวนยางใช้เวลา 1 เดือน ได้จำนวน 15 คนได้ทดสอบเบื้องต้นคัดเหลือ 14 คน ปรากฎว่าเมื่อส่งไปฝึกอบรมที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย(ยางพารา) เหลือเพียง 12 คน ได้ฝึกฝนในประเด็นการกรีดยางให้ถูกหลักวิชาการ (การแต่งมีดกรีดยาง การลับมีด การกรีด ความรู้กายวิภาคต้นยาง การดูแลสวนยางเปิดกรีด การทำยางก้อนถ้วย การทำยางแผ่น)และหลักการเป็นวิทยากร ต้องผ่านคะแนนทดสอบไม่น้อยกว่า 90% ขั้นตอนนี้แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ปีนี้อำเภอปากคาดได้เตรียมการฝึกอบรมกรีดยางไว้ทั้งหมด 8 รุ่น จำนวน 420 คนครบอคลุมทั้ง 6 ตำบลอำเภอปากคาด ได้ฝึกชาวสวนยางไปแล้วจำนวน 3 รุ่น 133 คน โดยครูฝึกกรีดยางของเราเป็นผู้ช่วยดำเนินการ ในแต่ละรุ่นเราเจ้าหน้าที่หน่วยจำนวนเพียง 1 นายเป็นวิทยากรหลัก มีครูฝึกกรีดยางเป็นผู้ช่วยวิทยากรรุ่นละ 3 คน หรือ 4 คน ขึ้นอยู่กับจำนวนชาวสวนผู้เข้าอบรม   วิธีการนี้ได้ช่วยให้การทำภารกิจอื่นของหน่วยงานเป็นปกติ สร้างการมีส่วนร่วม ยกระดับการยอมของชาวสวนด้วยกัน สร้างอาชีพรายได้เพิ่มเติม ประการสำคัญได้พัฒนาคนที่พร้อมจะการพัฒนาให้ได้รับโอกาส  ครูฝึกกรีดยางพาราก็จะเป็นแกนนำต่อไปในอนาคต