การแบ่งปันความรู้

 ..คนที่ร่วมกันในหน่วยงานทั้งหลายนั้น อาจแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ

 กลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่มีความรู้ในเชิงทฤษฎีสูง กับ กลุ่มที่มีความจัดเจน ชำนาญ เพราะมีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาก

เมื่อมาทำงานร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายควรเล็งเห็น ความสำคัญซึ่งกันและกัน และ ยอมรับว่า " ความรู้ ความสามารถที่มีแต่ละคนมี เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ความเข้าใจชัดระหว่างกันนี้ จะทำให้แต่ละคนยกย่อง ให้เกียรติกัน และ ยินดีที่จะเรียนรู้จากกันและกัน เพื่อพัฒนาความสามารถของตนในการทำงานให้สูงขึ้น..."