ในบันทึกที่แล้วครูมิมได้พูดถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของครูไปแล้ว จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ ข้อปฏิบัติที่ครูต้องประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งก็ถูกควบด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา หากครูกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ คุรุสภาก็มีอำนาจในการลงโทษ

ในกรณีกระทำความผิดจริง โทษนั้นสถานเบาสุดไปหาหนักสุดก็คือ

1. ตักเตือน

2. ภาคทัณฑ์

3. พักใช้ใบอนุญาต (ไม่เกิน 5 ปี)

4. เพิกถอนใบอนุญาต (5 ปี)

และอาจได้รับโทษทางอาญาในกรณีที่ทำผิดเกี่ยวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้

มาตรา 78 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ฝ่าฝืน มาตรา43 ที่กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตถึงทำการใดๆ ได้)

มาตราที่ 79 จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ฝ่าฝืน มาตรา 56 คือแสดงตนว่ามีสิทธิ์ หรือผู้บังคับบัญชารับคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าทำงาน มาตรา 56 สั่งพักใช้ใบอนุญาต)

 

ผลหากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็คือ

1. ไม่สามารถประกอบอาชีพครูได้

2. ไม่สามารถเลื่อนวิทยฐานะได้

3. ไม่สามารถรับเงินเดือน / เงินวิทยฐานนะ

 

นอกจากครูจะถูกควบคุมให้มีใบประกอบวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ต้องประพฤติปฏิบัติแล้ว คนเป็นครูยังต้องมี คุณธรรม จริยธรรม ด้วยค่ะ เราเรียก คุณธรรมจริยธรรมนั้นว่า คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู

คุณธรรมสำหรับครู ก็คือ ความดีงามที่อยู่ในส่วนลึกจิตใจของครู (เน้นนะคะว่าส่วนลึก) เป็นแรงผลักดันให้ครูทำหน้าที่ของครูอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสมบูรณ์ยิ่ง  คุณธรรมสำหรับครูที่ครูควรมี เช่น กัลยาณธรรม พรหมวิหารสี่ สังฆหวัตถุสี่ ฆราวาสสี่ เป็นต้น

จริยธรรมสำหรับครู ก็คือ แนวทางปฏิบัติหรือกริยาที่ควรประพฤติให้เป็นคนดี  ในทางที่ถูกที่ควร รู้จักรับผิดชอบ ชั่วดี พูดให้ง่ายก็คือ แนวทางปฏิบัติที่ถูกที่ดี ที่ควรทำของครูนั่นเองค่ะ

     

คุณธรรมจริยธรรมของครู เป็นค่านิยมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพราะคุณธรรมเป็นธรรมะในจิตใจเมื่อแสดงคุณธรรมออกมา ย่อมประจักษ์เป็นจริยธรรม นั่นเอง อย่างเช่น ความเมตตากรุณา ความกตัญญู ความเห็นใจ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นผู้รู้จักตน การปรับตัว ความรับผิดชอบ ความอดทนพากเพียร ความกล้าหาญ ความมีเหตุผล เป็นต้น

หากจะถามว่าทำไมครูต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ครูมิมก็ขออธิบายว่า ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมนั้น มีความสำคัญจำเป็นสำหรับครู ก็เพราะว่า

  • ครูเป็นคนดีของสังคม และถูกคาดหวังจากสังคม

  • ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง สังคมยกย่อง นับถือ ต้องรักษาภาพของความเป็นครู

  • ครูเป็นผู้สอน สร้างคน สร้างสัมคม ครูต้องทำตัวดีให้     เป็นแบบอย่าง น่ายกย่องก่อนที่จะสอนผู้อื่น

คุณธรรมจริยธรรมที่กล่าวมา สามารถปลูกฝัง กล่อมเกลา ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้เกิดกับครูได้ และให้คงอยู่ได้ค่ะ

หากครูมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีแล้ว มันจะมีประโยชน์อย่างไร? อธิบายสั้นๆ ได้ 3 ด้านค่ะ คือ

  • ประโยชน์ต่อตัวครู ก็คือครูก็จะได้รับการยกย่อง สรรเสริญ ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข และเจริญก้าวหน้า

  • ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน หรือนักเรียน นักเรียนก็จะได้แบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ สังเกต เอาอย่างเจริญรอยตาม

  • ประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู คือ คนก็จะศรัทธาเชื่อถือ ร่วมมือ ช่วยเหลือ

  • ประโยชน์ต่อสังคม ความมั่นคงของประเทศชาติ เพราะครูช่วงสังสอนอบรมศิษย์ ชุมชน สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดี

 

 

ให้เธอเติบโตด้วยความกล้า

ก้าวไปข้างหน้าฝ่าพงหนาม

ดวงจิตมิหยุดพยายาม

กล้าจักเดินตามหนทางตน

***** 

ให้เธอเติบโตด้วยความคิด

เรียนรู้ชีวิตทุกแห่งหน

ตรองด้วยปัญญาอันแยบยล

รู้คิด รู้ค้น รู้ตนเอง

*****