คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูนั้น คืออะไร??


หากครูมีคุณธรรมจริยธรรม เรื่องราวที่เป็นข่าวอยู่ก็คงจะไม่เกิดขึ้น

ในบันทึกที่แล้วครูมิมได้พูดถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของครูไปแล้ว จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ ข้อปฏิบัติที่ครูต้องประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งก็ถูกควบด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา หากครูกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ คุรุสภาก็มีอำนาจในการลงโทษ

ในกรณีกระทำความผิดจริง โทษนั้นสถานเบาสุดไปหาหนักสุดก็คือ

1. ตักเตือน

2. ภาคทัณฑ์

3. พักใช้ใบอนุญาต (ไม่เกิน 5 ปี)

4. เพิกถอนใบอนุญาต (5 ปี)

และอาจได้รับโทษทางอาญาในกรณีที่ทำผิดเกี่ยวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้

มาตรา 78 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ฝ่าฝืน มาตรา43 ที่กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตถึงทำการใดๆ ได้)

มาตราที่ 79 จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ฝ่าฝืน มาตรา 56 คือแสดงตนว่ามีสิทธิ์ หรือผู้บังคับบัญชารับคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าทำงาน มาตรา 56 สั่งพักใช้ใบอนุญาต)

 

ผลหากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็คือ

1. ไม่สามารถประกอบอาชีพครูได้

2. ไม่สามารถเลื่อนวิทยฐานะได้

3. ไม่สามารถรับเงินเดือน / เงินวิทยฐานนะ

 

นอกจากครูจะถูกควบคุมให้มีใบประกอบวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ต้องประพฤติปฏิบัติแล้ว คนเป็นครูยังต้องมี คุณธรรม จริยธรรม ด้วยค่ะ เราเรียก คุณธรรมจริยธรรมนั้นว่า คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู

คุณธรรมสำหรับครู ก็คือ ความดีงามที่อยู่ในส่วนลึกจิตใจของครู (เน้นนะคะว่าส่วนลึก) เป็นแรงผลักดันให้ครูทำหน้าที่ของครูอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสมบูรณ์ยิ่ง  คุณธรรมสำหรับครูที่ครูควรมี เช่น กัลยาณธรรม พรหมวิหารสี่ สังฆหวัตถุสี่ ฆราวาสสี่ เป็นต้น

จริยธรรมสำหรับครู ก็คือ แนวทางปฏิบัติหรือกริยาที่ควรประพฤติให้เป็นคนดี  ในทางที่ถูกที่ควร รู้จักรับผิดชอบ ชั่วดี พูดให้ง่ายก็คือ แนวทางปฏิบัติที่ถูกที่ดี ที่ควรทำของครูนั่นเองค่ะ

     

คุณธรรมจริยธรรมของครู เป็นค่านิยมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพราะคุณธรรมเป็นธรรมะในจิตใจเมื่อแสดงคุณธรรมออกมา ย่อมประจักษ์เป็นจริยธรรม นั่นเอง อย่างเช่น ความเมตตากรุณา ความกตัญญู ความเห็นใจ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นผู้รู้จักตน การปรับตัว ความรับผิดชอบ ความอดทนพากเพียร ความกล้าหาญ ความมีเหตุผล เป็นต้น

หากจะถามว่าทำไมครูต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ครูมิมก็ขออธิบายว่า ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมนั้น มีความสำคัญจำเป็นสำหรับครู ก็เพราะว่า

 • ครูเป็นคนดีของสังคม และถูกคาดหวังจากสังคม

 • ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง สังคมยกย่อง นับถือ ต้องรักษาภาพของความเป็นครู

 • ครูเป็นผู้สอน สร้างคน สร้างสัมคม ครูต้องทำตัวดีให้     เป็นแบบอย่าง น่ายกย่องก่อนที่จะสอนผู้อื่น

คุณธรรมจริยธรรมที่กล่าวมา สามารถปลูกฝัง กล่อมเกลา ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้เกิดกับครูได้ และให้คงอยู่ได้ค่ะ

หากครูมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีแล้ว มันจะมีประโยชน์อย่างไร? อธิบายสั้นๆ ได้ 3 ด้านค่ะ คือ

 • ประโยชน์ต่อตัวครู ก็คือครูก็จะได้รับการยกย่อง สรรเสริญ ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข และเจริญก้าวหน้า

 • ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน หรือนักเรียน นักเรียนก็จะได้แบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ สังเกต เอาอย่างเจริญรอยตาม

 • ประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู คือ คนก็จะศรัทธาเชื่อถือ ร่วมมือ ช่วยเหลือ

 • ประโยชน์ต่อสังคม ความมั่นคงของประเทศชาติ เพราะครูช่วงสังสอนอบรมศิษย์ ชุมชน สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดี

 

 

ให้เธอเติบโตด้วยความกล้า

ก้าวไปข้างหน้าฝ่าพงหนาม

ดวงจิตมิหยุดพยายาม

กล้าจักเดินตามหนทางตน

***** 

ให้เธอเติบโตด้วยความคิด

เรียนรู้ชีวิตทุกแห่งหน

ตรองด้วยปัญญาอันแยบยล

รู้คิด รู้ค้น รู้ตนเอง

*****

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 178716เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2008 18:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:59 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (104)
 • สวัสดีคุณครูมิม...
 • ได้ความรู้มากๆ เลย
 • อยากเป็นครูสอนภาษาไทยจัง
 • กินอะไรหรือยังครับคุณครูมิม
 • เอคนไม่มีรากไปไหน บอกว่าจะไปออกกำลังกายยังไม่กลับเลยเนอะ
 • ดีจังเลย
 • คนอื่นๆๆจะได้มาอ่านบ้าง
 • น้องครูมิมได้ใบประกอบวิชาชีพครูแล้วใช่ไหมครับ

                                              

 • ครูเป็นคนดีของสังคม และถูกคาดหวังจากสังคม

 • ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง สังคมยกย่อง นับถือ ต้องรักษาภาพของความเป็นครู

 • ครูเป็นผู้สอน สร้างคน สร้างสัมคม ครูต้องทำตัวดีให้เป็นแบบอย่าง น่ายกย่องก่อนที่จะสอนผู้อื่น

  • ประโยชน์ต่อตัวครู ก็คือครูก็จะได้รับการยกย่อง สรรเสริญ ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข และเจริญก้าวหน้า

  • ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน หรือนักเรียน นักเรียนก็จะได้แบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ สังเกต เอาอย่างเจริญรอยตาม

  • ประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู คือ คนก็จะศรัทธาเชื่อถือ ร่วมมือ ช่วยเหลือ

  • ประโยชน์ต่อสังคม ความมั่นคงของประเทศชาติ เพราะครูช่วงสังสอนอบรมศิษย์ ชุมชน สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดี

  ให้เธอเติบโตด้วยความกล้า

  ก้าวไปข้างหน้าฝ่าพงหนาม

  ดวงจิตมิหยุดพยายาม

  กล้าจักเดินตามหนทางตน

  ***** 

  ให้เธอเติบโตด้วยความคิด

  เรียนรู้ชีวิตทุกแห่งหน

  ตรองด้วยปัญญาอันแยบยล

  รู้คิด รู้ค้น รู้ตนเอง

  *****

สวัสดีค่ะ คุณกวิน

 • มิมเชื่อว่าคุณกวินเป็นครูภาษาไทยที่ดีได้อย่างแน่นอนค่ะ ก่อนอื่นต้องได้ใบประกอบวิชาชีพก่อน มิฉะนั้นจะเป็นครูเถื่อน อิอิ
 • วันนี้เป็นอย่างไรค่ะ หายป่วย(ใจ)หรือยัง
 • เป็นห่วงมากๆค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อ.ขจิต

 • ดีใจจัง ที่อาจารย์ยังไม่ลืมน้องครูมิมคนนี้ยังตามมาอ่านทุกครั้ง
 • ที่ค่ายสบายดีนะคะ บรรยากาศน่าสนุกจัง
 • มิมได้ใบประกอบวิชาชีพแล้วค่ะ
 • รักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยนะคะ อิอิ
 • คิดถึงอาจารย์เสมอ

สวัสดีค่ะพี่สิทธิรักษ์

 • วันนี้จะตามมจับใครค่ะ อิอิ ที่นี่เค้ามีแต่คนดีๆกันทั้งนั้น ฮา...
 • จะไม่คอมเม้นส์น้องสาวบ้างเลยเหรอค่ะ มาแบบนี้ทุกที  อิอิ
 • แค่เข้ามาอ่านมิมก็ดีใจมากๆ แล้วค่ะ บ่นไปงั้นเอง
 • มีคำคมมาฝากค่ะ

ความรักของครู...

รักโรงเรียนเหมือนบ้าน

รักงานสอนเหมือนชีวิต

รักลูกศิษย์เหมือนลูก

อิอิ...

 • มารายงานตัวค่ะ
 • กลับมาแล้ว... ^_^
 • มารับทราบ "จรรยาบรรณครู" ค่ะ
 • ดีจัง ได้ความรู้ มากมายทีเดียว
 • อะไร ๆ ก็มีจรรยาบรรณ ทั้งนั้นแหล่ะ เนอะ
 • จรรยาบรรณด้านการวิจัย ก็มีเช่นกันค่ะ
 • ควรถือปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เนอะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะ คุณบัวปริ่มน้ำ

 • ขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตาม
 • เอากำลังใจกลับไปด้วยนะคะ 1 หอบใหญ่ อิอิ

ขอบคุณค่ะ

 • พี่โก๊ะที่รัก
 • ตามไปค่ะ
 • คุณธรรม แปลว่า คุณ น่ะทำ ส่วนผม ไม่ทำ (จากอาจารย์นกเขาอัพเกรด)
 • มาแซวเล่น

คุณกวินค่ะ

 • คุณกวินเข้าใจคิดนะคะ คิดได้งัย อิอิ
 • เพิ่งรู้ว่าคุณกวินเป็นญาติกับอาจารย์คนนั้น
 • งั้นเตรียมส่งข้าวส่งน้ำด้วยนะ ฮา..

 

หลายคนคิดว่า การเป็นครูมันง่าย โดยเฉพาะในประเทศไทย ... ทำให้คนมาเป็นครูมักจะไม่ใช่หัวกะทิของประเทศ แต่เป็นคนที่พลาดหวังจากเป้าหมายอื่นมาเป็น

ทั้ง ๆ ที่สมัยก่อน คนที่เลือกเป็นครู คือ คนที่เรียนเก่งอันดับต้น ๆ ของจังหวัด

ยุคสมัยเปลี่ยนไป .. ใจคนก็เปลี่ยนแปลง

ขอบคุณครับ คุณ มะขามอ่อน/ครูมิม

ชนชั้นสูงวรรณะสาระรูป
เสียเทียนธูปเสียทรัพย์ที่นับถือ
มารยาทวิจารณ์คึกดูกึกกือ
ผู้ใหญ่คือผู้สรรค์สร้างทางโกงกิน......................

อ.Wasawatค่ะ

 • ใช่ค่ะการเป็นครูที่แท้จริงเป็นเรื่องยาก
 • ประเด็นที่อาจารย์บอกว่าคนที่มาเป็นครูเพราะพลาดหวังอย่างอื่นแล้วมาเป็นครู มิมขอเพิ่มเติมหน่อยนะคะ
 • ครูก็มีหลายประเภทหลายจำพวก หลายจุดมุ่งหมาย หลายจุดประสงค์ หลากหลายเป้าหมายในชีวิต
 • แต่คนที่ตั้งใจมาเป็นครูจริงก็มีไม่น้อย เรียกว่าเป็นครูด้วยจิตและวิญญาน อย่างคนที่เรียกมาสายครูโดยตรงเค้าก็ตั้งใจออกมาเป็นครู เดี๊ยวนี้หลักสูตรที่ผลิตครูในมหาวิทยาลัยต้องให้เรียนถึง 5 ปี กว่าจะได้เป็นครูทั้งที่วชาชีพอื่นๆ เรียนแค่ 4 ปี นี่คือความแตกต่างค่ะ
 • คนเก่ง เป็นครูที่ไม่ดีมีเยอะค่ะ อย่างที่เป็นข่าว
 • ครูต้องเป็นคนดี  นี่ในความคิดของมิมนะคะ
 • หลากหลายความคิดค่ะ ดีค่ะได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
 • ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

ครูมิม ... v-v ... ดูเหมือนผมจะอยู่ในวงการ 4 ปี 5 ปี อะไรนี่แหละมั้งครับ เอ หรือผมไม่อยู่หว่า งงกะตัวเอง

สิ่งที่ผมได้กล่าวนั้น ... ผมคงจะกล่าวได้ถูกต้องบ้างนะครับ

มีนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนสายครู มักจะมาถามผมเสมอว่า หนูอยากเป็นครู ต้องทำอย่างไร

มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เป็นชาวเขา อยากกลับไปเป็นครูที่บ้าน

ห้อง ๆ หนึ่ง ... มีช้างเผือกที่ดีและมีคุณธรรม ไม่กี่คน ครับ ... พวกไม่สนใจในชีวิตและอนาคตของตัวเองเยอะกว่า

ดังนั้น ผมไม่ได้กล่าวเกินจริง ... เพราะผมได้รับประสบการณ์ตรงมา

คนเก่งมักไม่ค่อยอยากเป็นครู

คนเก่งปานกลางอยากเป็นครู

คนไม่เก่งบางคน ก็อยากเป็นครู แต่จะเอาความรู้ตรงไหนไปสอน ก็ไม่ทราบได้

ครูสอนมั่ว นักเรียนที่จบออก คือ ผลที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ครับ

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คูณเลยไม่เป็น เรียนไปไม่มีเป้าหมาย สารพัดปัญหาที่เสมือนการล้มของโดมิโน ครับ

เล่าให้ฟังครับ อย่าคิดมากหนา :)

ขอบคุณมากครับที่เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ :)

 • ครูมิมคนดีที่รักของพี่โก๊ะ
 • อย่าเศร้าไปเลย..ลองพิจารณาอีกครั้งนะคะ..ไม่ได้เข้าข้างใครนะ...
 • เอาดอกไม้..มาฝากปลอบใจ..เขาว่าชื่อ มุกอันดามัน.. ออกดอกยาก ดอกทน สวยนานค่ะ
 • คนดีต้องเข้มแข็งและอดทนค่ะ... ^_^

P4040064

อ.wasawat ค่ะ

สิ่งที่อาจารย์กล่าวไม่เกินความเป็นจริงเลยค่ะ ปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้อะไรๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย

สิ่งที่น่าห่วงมากที่สุดก็คือ เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเรา (ครู) ที่จะช่วยกันปลูกฝังสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเด็กๆ ให้เขาคิดให้เป็น ทำให้ได้

ไม่ได้คิดมากหรอกค่ะ บางที่การที่เรามองหลายๆ มุมก็จะทำให้เรารู้เราเข้าใจสังคมมากขึ้น ดีแล้วค่ะที่อาจารย์ได้ย้ำเตือนให้มิมคิด เพราะการมองแต่สิ่งดีๆ ของสังคมนั้นก็มิใช่จะมีแต่ผลดีเสมอไป

อ่านทบทวบคอมเม้นส์อยู่หลายรอบ จึงคิดได้ว่า จริงอย่างที่อาจารย์กล่าวมา ขอย้ำนะคะว่ามิมไม่ได้คิดมาก การแลกเปลี่ยนเรียนรุ้กัน นี่ละคะคือสิ่งที่เราได้จากเวทีแห่งนี้

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปนะคะ

 

พี่โก๊ะคนดี

 • ไม่เศร้าค่ะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ไม่มีใครถูกใครผิด ไม่มีกรรมการตัดสิน ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกัน ไม่ถือว่าเป็นการขัดแย้งด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ
 • ขอบคุณค่ะสำหรับดอกไม้ สวยมากๆ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะ คุณพุทธพงศ์

 • สิ่งที่ผู้เขียนบันทึกหวังอยากให้ผู้ที่เข้าอ่านก็คือความรู้
 • มากหรือน้อยแต่ก็คิดว่าน่าจะได้บ้างนะคะ
 • ขอบคุณค่ะที่เข้ามาเยี่ยม
 • ส่งกำลังใจกลับไปให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ครูมิมคะ...

    ทุกวันนี้รู้สึกว่า คำว่า ครู ดูจะลดความหนักและน่าเชื่อลงไปใช่ไหมคะ หรือครูตุ๊กแกจะคิดไปเอง..อืม..

    นอนหรือยังคะ 

           

สวัสดีค่ะ ครูตุ๊กแก

 • อย่าคิดมากเลยค่ะ ถ้าเราทำดีแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่ะในตัวเองค่ะ มาดึกทุกคืนเลยนะคะมาคอยกินแมลงหรือค่ะ อิอิ
 • คิดถึงครูตุ๊กแกเหมือนกันค่ะ
 • เอานี่มาฝากค่ะ

แวะมาอีกรอบ...

     ที่ไหนมีแมลงให้กินเหรอค่ะ  เขาไม่ใช่กบนะ ฮือ..ฮือ

     ที่มาดึกเพราะว่า  ไม่ได้ใช้เน็ตแบบไฮสปีด ใช้แบบ Dial-up ค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ connect ใครจะโทรเข้าบ้านไม่ได้เลยต้องมาตอนที่เขานอนกันหมดแล้วไม่มีใครใช้โทรศัพท์จะได้ไม่โดน...

    ใจร้าย..ว่าเขามากินแมลง เขามากินยุงต่างหาก บ๊าย บาย

ดีครับ ครูมิม

ทำให้เข้าใจครูมากขึ้นว่ามีกรอบอย่างไรอยู่

แต่อยากรู้จัง คนเข้ามาเป็นครู หรือ อาจารย์

ได้ผ่านการอบรมก่อนเข้าสอนจริงหรือไม่ ในเรื่องจริยธรรม

ครูตุ๊กแก

 • ไปแอบแซวมาแล้วนะคะ อิอิ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณคนโรงงาน

 • ตอนนี้อยู่ไต้หวั่นหรือไทยค่ะ
 • คนที่มาเป็นครูถูกกำหนดเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรมด้วยใบประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วค่ะ
 • แต่ไม่น่าจะมีการอบรมก่อนเข้ามานะคะ แต่หลังจากมาเป็นครูแล้วก็มีการอบรมเรื่องนี้กันอยู่ตลอดละคะ
 • เดี๋ยวมิมไปหาข้อมูลมาให้ใหม่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยม

 

ครูมิม

กลับมาแล้วครับ อยู่บ้านแล้ว

มาถึงสนามบิน 5 โมงเย็นครับ

ขอบคุณครับ

 • คุณคนโรงงานค่ะ
 • คงมีเรื่องมาเล่าอีกนะคะ มิมจะรออ่านค่ะ
 • เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ

ครูมิมครับ

ต้องมีเรื่องมาเล่าอีกครับ แน่ๆ สัญญาอ่ะ

แต่วันนี้พักก่อนนะครับ...ชาร์จแบตก่อน อิอิ

โห......คนโรงงาน  ถึงปั๊บรายงานตัวปุ๊บ

คนโรงงาน   ช่วยเล่าให้ฟังมั่งนะ  ห้ามลำเอียง

พี่สิทธิรักษ์ค่ะ

 • ย่องมาเงียบๆ ไม่บอกเจ้าของบ้านบ้างเลยนะคะ
 • ว่าแต่ว่ามาสำรวจอะไรเหรอค่ะ อิอิ
 • คุณโรงงานหลับไปแล้วค่ะ

สวัสดีจ๊ะครูมิม

แอบขำคุณสิทธิรักษ์มาแซวคุณคนโรงงาน :)

พี่ตามมาอ่านบันทึกครูมิมนะคะ

มาให้กำลังใจครูมิมคนดีค่ะ

อะไรกัน . jaewjingjing  มาโผล่นี่อีกละ 

แสดงว่าชอบเพ่นพ่านเหมือนกัน   ยกเว้นผมนะจะบอกให้  นี่มาดูแลเด็กๆก่อนเข้านอน

พี่แจ๋วค่ะ ขอบคุณค่ะที่ตามมาให้กำลังใจ ไม่ได้เป็นอะไรค่ะ

พี่สิทธิรักษ์มานี่อีกหละ บอกให้อยู่บ้านงัยค่ะ

ไหนว่าหงุดหงิดทำไมไม่พักค่ะ เดี๋ยวไม่สบายไป น้องๆ จะเหงา อิอิ

เป็นห่วงใครกันแน่เนี๊ยะ

ครูมิมจ๋า

พี่แจ๋วขอไปเขียนบันทึกให้จบก่อน

คุยกับคุณสิทธิรักษ์ไปก่อนก็แล้วกันนะคะ

ครูมิม เรามาเล่นส่งโทรเลขหากันมั้ยคะ ไปอ่านรายละเอียด ที่นี่ ค่ะ

เสร็จแล้วมาเรียกนะคะพี่แจ๋ว มิมจะตามไปอ่านเป็นคนแรกเลยค่ะ

จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ต้องฝังในหัวใจ

นำข้าวโพดคลุกเนยมาฝาก เฉลยภาพเคยร่วม ลปรร

ครับ

- ตามเข้ามาติดตามผลงานของลูกศิษย์ค่ะ

- น่าชื่นชม และชื่นใจที่สุด ที่ได้เห็นความพัฒนาและความก้าวหน้า

- นำบล๊อกเข้ามาไว้ในห้องรับแขกป้าเม้าแล้วค่ะ และรออ่านบันทึกอยู่อ่าน

 • เด็กคนนี้ เก่งเกินตัวครับ..รับรอง
 • เพราะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒ ใบ

 

 

 

ครูมิมคนดีที่รักของพี่โก๊ะ

 • สบายใจแล้วใช่ไหมคะ
 • ไปอ่าน เรื่องนี้ กันดีกว่า...พี่เขียนเอง..เร็ว...^_^

สวัสดีค่ะ อ.JJ

 • โถ..มิมนึกว่าอะไรที่แท้ก็ที่คั่วข้าวโพด อิอิ น่าตาแปลกจังนะคะ น่ากินจังคะ หอมๆๆ อิอิ
 • ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

สวัสดีค่ะป้าเม้า

 • สัญญากับคุณครูค่ะว่าจะพยายามเขียนบันทึกต่อไป และก็ดีใจที่คุณครูจะเข้ามาอ่านของลูกศิษย์คนนี้อีก
 • ขอบคุณค่ะ
 • ฝากความระลึกถึง อ.อรอนงค์ด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ ผอ.ประจักษ์

 • ขอบคุณค่ะท่าน ผอ.สำหรับครูมีใบประกอบวิชาชีพใบเดียวค่ะ แต่ ผอ.ต้องมี 2 ใบใช่ไหมค่ะ
 • แล้วมิมมีตั้ง 2 ใบเลยเหรอค่ะ อิอิ
 • ขนมขอยกมาทานมื้อเที่ยงได้ไหมค่ะ อิอิ ตื่นสายค่ะ
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ พี่สิทธิรักษ์

 • จัดการภารกิจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมกันแต่เข้า
 • เป็นกำลังใจให้พี่ท่านต่อไปค่ะ

สวัสดีค่ะพี่โก๊ะคนดี

 • มิมไม่เป็นไรค่ะ สบายดีค่ะ
 • เดี๋ยวตามไปอ่านค่ะ
 • คิดถึงค่ะ

เอาบันทึกมาแนะนำครับ

วันนี้..คุณกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่หรือยัง ?

ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านหรือยังครับ ครูมิม

ประเด็นตรงกับเรื่องในบันทึกนี้เลย :)

ขอบคุณครับ

 

 • ครูมิม น่ารักยังงี้เอง

อาจารย์ wasawat ค่ะ

 • มิมไปเยี่ยมมาแล้วนะคะ
 • ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาแนะนำสิ่งดีๆ ค่ะให้มิม
 • ขอบคุณค่ะ

 

 • ครูมิมคนดี
 • คืนนี้นอนกี่โมงคะ  พี่โก๊ะอยู่นอกบ้านค่ะ
 • เมื่อครู่ไปป่วนคุณสิทธิรักษ์และไปดุคุณกวินมาแล้ว...ฮา..
 • คิดถึงค่ะ ค่ำ ๆ ค่อยคุยกันนะคะ...^_^

สวัสดีค่ะ คุณ morisawa

 • เข้ามาทักทายกันแบบนี้ก็เขินแย่ซิค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่แวะมาเยี่ยม
 • มาอีกนะคะ

สัวสดีค่ะพี่โก๊ะที่รัก

 • มาเร็วๆ นะคะ
 • นอนเหมือนเดิมค่ะ
 • คิดถึงค่ะ
 • ยังไม่ได้ไปป่วนใครเลยวันนี้
 • มาขอบคุณ
 • แหมวันนี้เฝ้าGotoknowทั้งวันเลยไหมครับ
 • สบายดีไหมครับ

สวัสดีครับ

เมื่อวานก็แวบๆ อ่านนิดหน่อย

มีข่าวไม่ดี เสียชื่อสถาบันไปด้วย แย่จริงๆ เลย

ไม่เป็นไร คนดำ ทำดี เอ้ย คนดี ทำดี ทำต่อไป ;)

สวัสดีค่ะ อ.ขจิต

 • พอดีมิมนั่งเผ้าร้านนะคะ(ร้านเน็ต)ก็เลยต้องอยู่ทั้งวันค่ะ
 • พอดีช่วงนี้ไปภูเก็ตกันหมดมิมเลยรับอาสาเฝ้า g2k ให้ อิอิ
 • ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณธ.วัชชัย

 • คนทำไม่ดีก็ได้รับผลกรรมไปแล้วละคะ
 • คนดีก็ต้องทำดีกันต่อไปใช่ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่แวะมาเยี่ยม
 • รักษาสุขภาพนะคะ
 • จ๊ะเอ๋ครูมิม
 • มารายงานตัวจ้ะ..เราจะไปป่วนใครดีล่ะนี่... ^_^

พี่โก๊ะที่รัก

 • วันนี้หมดแรงป่วนค่ะ
 • ธรรมดาก็พอ เดี๋ยวโดนป่วนกลับบ้านแล้วจะแย่ อิอิ
 • วันนี้ไปไหนมาค่ะ

ครูมิมคะ

 • วันนี้ออกไปทานอาหารข้างนอกกับครอบครัวพี่สาวค่ะ
 • พออยู่ในร้านมี คอมพ์ก็รีบมาเชียว..ดูสิ..เป็นที่สงสัยสังกาของคนรอบข้างมากว่าอะไรของมันหว่า...อิ อิ อิ
 • จะมาบอกว่า พรุ่งนี้เย็นอาจไม่ได้เข้ามาคุยเพราะไปประชุมตามที่บอกไว้แล้วค่ะ..ไม่แน่ใจว่าจะมีเน็ตให้ใช้หรือเปล่า อาจยุ่งมากค่ะ แต่ถ้ามีเวลาก็จะแวบค่ะ...แต่พรุ่งนี้เช้ายังพอคุยได้ค่ะ
 • อยากฝากไปให้กำลังใจคุณ Morisawa บ่อย ๆ เพราะป่วยอยู่และพี่กัญญาเองก็เพิ่งมีบันทึกฝากไปเยี่ยมด้วยนะคะ...
 • ขอบคุณครูมิมที่รักค่ะ ...^_^

ขอบคุณพี่โก๊ะที่รักค่ะ

วันนี้อยากพักผ่อนเหมือนกันค่ะ หลับฝันดีนะคะ

มาไม่ทันเล่นไปกันหมด แล้วผมจะไปทะเลาะกับใครได้หว่า

สวัสดีค่ะ พี่สิทธิรักษ์

 • ยังอยู่ค่ะแต่เหงาๆๆ
 • วันนี้ทุกคนเหงา ใจเหี่ยวๆ ไม่รู้ทำไมค่ะ
 • พี่ชายมาก็ดีแล้วมาแกล้งให้หายเหงาทีค่ะ
 • คิดถึงๆๆ
 • มาทักน้องมะขามอ่อน  แหม แค่เรียกชื่อก็เปี้ยวปากแล้ว
 • หวาน  เรีบยร้อย  น่ารัก  แต่ชื่อมะขามอ่อน
 • คนเป็นครูมารายงานตัวค่ะ
 • เป็นลูกใคร   มาจากไหน   ไม่รู้จัก
 • แต่ครูรัก   ครูเอ็นดู   อยู่เสมอ
 • แม้ไม่เคย   เอ่ยออกมา    ว่ารักเธอ
 • แล้วจะเจอ   ถ้าเปิดใจ   ไปโรงเรียน   

สวัสดีค่ะ พี่ rak

 • พี่รักษ์ไม่รู้อะไรอันที่จริง ชื่อเต็มๆ คือ มะขามอ่อน(หวาน)ต่างหาก อิอิ อาจารย์JJ ตั้งให้ค่ะ
 • ชื่อนั้นสำคัญไฉน เน๊อะ
 • คนเป็นครู เฮ้อ คงหัวอกเดียวกัน อิอิ

 

มะขามอ่อนหวาน อิๆๆ

มาแซวๆ

พี่ ธ.วัชชัย

 • ตามมาแซวตอนดึกๆ อีกหละ ระวังกลับบ้านไม่ได้นะคะ อิอิ

 

โห ความรักเต็มบันทึกเลย ... :)

อาจารย์ wasawat ขา

 • มาแซวอะไรค่ะ อิอิ
 • วันนี้จะตามไปอ่านบันทึกเก่าๆ ของอาจารย์นะคะ
 • ด้วยความระลึกถึงค่ะ
 • คิดถึง
 • ตัวนี้เอามาจากบ้านไร่ที่พนมทวน กาญจนบุรี
 • Kapom

อาจารย์ขจิตค่ะ

 • โห..เห็นเราเป็นอะไรเนี๊ยะ อิอิ หน้าตาเหมือนอาจารย์เลยนะคะ
 • เดี๋ยวให้เจ้าโตจัดการ เจ้าโตมันช๊อบ ชอบค่ะ
 • ขอบคุณครับที่เอาของเล่นมาให้ผม อิอิ

ฝากไว้ก่อนนะ  มะขามมิม  มาประทับรอยไว้ก่อน จะมาดึกๆ

สวัสดีคะพี่สิทธิรักษ์

 • วันนี้มิมคงต้องนอนเร็วๆหน่อยค่ะ พรุ่งนี้ต้องขับรถไปทำธุระที่แม่สอดค่ะ
 • เหงาใช่ไหมไม่มีใครแกล้ง อิอิ

สวัสดีครับ

ขับรถระวังมากๆ นะครับ ฝนตก ถนนลื่น

อตร

ครูมิม พรุ่งนี้ขับรถดีๆ เดินทางปลอดภัยนะคะ

สวัสดีค่ะ พี่ ธ.วัชชัย

 • ขอบคุณค่ะที่เป็นห่วง
 • คืนนี้ฝากพี่ชายมิมด้วยนะคะคงเข้ามาดึกๆ  ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่แจ๋วคนดี

 • พรุ่งนี่จะมาเล่านะคะว่าการเดินทางเป็นอย่างไรบ้าง
 • ขอบคุณค่ะที่เป็นห่วง
 • คิดถึงจังเลย
 • เดี๋ยวก่อนนอนจะโทรไปให้กล่อมนะคะ

ขับรถระวังหน่อยครับ  ถ้ามีพายุอย่าจอดอยู่ใต้ต้นไม้ยิ่งเป็นต้นเนื้ออ่อนกิ่งก้านมากๆต้านลมก็ยิ่งต้องระวัง  พยายามจอดในใต้สิ่งปลูกสร้างแข็งแรงถาวรนะครับ

ฝนตกใหม่ๆถนนจะลื่นมาก  ระวังด้วย

เรื่องกลอนขอยอมแพ้ได้ไหมไม่สันทัดจริงๆ...........อิอิ

ก๊อก..ก๊อก...แวะมากอดเจ้าของบ้านก่อนนอน

   พรุ่งนี้จะไปไหนเหรอ..เดินทางปลอดภัยนะคะ รักครูมิมจัง ^_^

 • แวะมาเยี่ยมน้องสาวก่อน
 • เดินทางปลอดภัยและโชคดีในธุระที่ไปทำค่ะ
 • ...ง่วงนอนจัง...

สวัสดีค่ะ ครุตุ๊กแก

 • กลับมาแล้วค่ะด้วยปลอดภัย
 • มาให้กอดแล้วค่ะ อิอิ
 • รักครูตุ๊กแกเหมือนกันค่ะ

พี่โก๊ะที่รัก

 • นอนดีก อิอิ เลยง่วงตั่งแต่เช้าเลย
 • คิดถึงค่ะ
 • สวัสดีจ้ะครูมิมคนดี
 • วันนี้คงเหนือยนะคะ
 • พักผ่อนมาก ๆ ค่ะ  พี่แวบออกมาจากกลุ่มค่ะ...ง่วงแล้วล่ะ
 • ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขับรถยังไง ไปกลับวันเดียงได้ไง  เงง

สวัสดีค่ะครูมิม

      ขับรถเหนื่อยไหมคะ เก่งจัง  ครูตุ๊กแกขับรถมาตั้งหลายปี ไปได้แค่บ้านกับโรงเรียน ถ้าวันไหนต้องออกนอกเส้นทาง โอ้โฮ..เครียด

     ขอกอดแน่นแถมหอมแก้มสองฟอดก่อนนอนนะคะ

     ฝันดีค่ะ

แวะมาอีกรอบกลัวครูมิมนอนไม่หลับ

   แวะไปฟังเพลงที่นี่นะคะจะได้หลับฝันดี คริ..คริ..

   ไปนอนบ้างดีกว่าเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสาย มีงานรออยู่ ^_^

อ้าวนอนเสียแล้ว ..........ว้า      

พี่โก๊ะคนดี

 • ตื่นเช้ามาก็หายเหนื่อยแล้วค่ะ
 • วันนี้ต้องเข้าไปวิทยาลัย มีงานรอเหมือนกันค่ะ
 • คิดถึงค่ะ

สวัสดีค่ะพี่สิทธิรักษ์

 • งงอะไรค่ะ ระยะทางจากจังหวัดกำแพงเพชรไปอำเภอแม่สอด ประมาณ 160 กิโลเมตรค่ะ ไปกลับได้สบายค่ะ
 • แต่ตอนขากลับฝนตก ต้องหลบก่อนเพราะถนนลื่นกลัวตกเขาค่ะ ก็เลยกลับถึงมืดเลยค่ะ
 • เหงาซิค่ะ ไม่มีใครให้แกล้ง อิอิ

สวัสดีค่ะครูตุ๊กแก

 • วันนี้แวะไปฟังเพลงก่อนไปทำงานค่ะ เพราะจัง
 • คิดถึงเหมือนกันค่ะ
 • ตอนเย็นๆเจอกันนะคะ

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะครูมิม

เมื่อคืนนอนกี่โมงคะ หายเหนื่อยหรือยังเอ่ย

สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่แจ๋วคนดี

 • เมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาอีกตอน 5ทุ่มครึ่งค่ะ
 • แต่ก็นอนต่อได้ค่ะ
 • หายเหนื่อยแล้วค่ะ สบายมากๆๆ
 • ตอนนี้ฝนตก อากาศครึ้มมากๆค่ะ น่านอนต่อ อิอิ
 • แต่วันนี้ต้องไปทำงาน ไปประมาณ 8 โมงครึ่งค่ะ
 • พี่แจ๋วละคะวันนี้ไปไหน
 • คิดถึงจังเลยค่ะ

 

สวัสดีครับครูมิม

 • เพียบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเลยครับ
 • ครูสุเองไม่ได้สนใจตรงนี้เลย
 • พอมาอ่านแล้ว ..เออ เราควรศึกษาไว้ก็ดี
 • ขอบคุณมากครับ

วันนี้พี่ไม่ออกไปไหนค่ะครูมิม

แต่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านนี่ล่ะค่ะ ไม่รู้วันนี้จะเสร็จมั้ย

สวัสดีค่ะ ครูสุ

 • มิมเชื่อว่าครูสุเป็นครูที่ดีอยู่แล้วค่ะ
 • แต่รู้ไว้ก็ได้ประโยชน์นะคะ
 • ใกล้เปิดเทอมแล้ว อิอิ (ไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลย)
 • ขอให้ครูสุมีความสุขกับการทำงานนะคะ
 • คิดถึงค่ะ

พี่แจ๋วคนดี

 • ขอเป็นกำลังใจให้พี่แจ๋วทำงานเสร็จเร็วๆนะคะ
 • วันนี้มิมก็ต้องไปจัดการเกรดเด็กซัมเมอร์ให้เสร็จเหมือนกันค่ะ
 • ตอนเย็นๆ ค่อยมาใหม่ค่ะ
 • คิดถึงจังเลย

สวัสดีตอนเช้าค่ะ ผอ.ประจักษ์

 • เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกำลังใจที่ล้นเปี่ยมอย่างนี้วันนี้ไปโลดค่ะ อิอิ
 • ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเติมกำลังใจให้มิมทุกวัน
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ครูมิม

พี่แจ๋วไปอ่านที่บันทึกพี่ใบไม้

อ่านแล้ว ถ้าครูมิมปวดกระดูก

พี่แจ๋วอยากแนะนำให้มาตรวจหาสาเหตุที่ รพ.เลิดสินในกรุงเทพนะคะ

ถ้าอดทนกับการเจ็บปวดมานาน ก็อยากให้ลองหาสาเหตุแบบจริงจังละเอียดๆ

แล้วหาทางรักษาอาการต่อไปค่ะ

ขอบคุณพี่แจ๋วค่ะ

 • แต่มิมล้มเลิกความคิดที่จะไปหาหมอมานานมากแล้วค่ะ
 • ไปทีไรเหมือนเดิมทุกที
 • แต่ก็ไม่เคยลองไปตรวจที่กรุงเทพสักทีค่ะ อาจจะต้องไปอีกหนอย่างที่พี่แจ๋วว่าก็ได้ค่ะ
 • ขอบคุณพี่แจ๋วค่ะที่เป็นห่วง
 • คิดถึงเสมอค่ะ

ครูมิม

ที่โรงพยาบาลเลิศสิน เก่งเรื่องกระดูกค่ะ

ครูมิมอายุยังน้อย แล้วมีอาการแบบนี้ น่าจะได้รับการตรวจเฉพาะทางแบบจริงจังดูบ้าง

ไม่รู้ว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ครูมิมนอนไม่ค่อยหลับด้วยหรือเปล่า

อาการปวดแม้เพียงน้อยๆ มันก็ทำให้เราไม่เต็มที่กับชีวิตนะคะ

รักษาสุขภาพค่ะ /เป็นห่วงค่ะ

ใช่ค่ะพี่แจ๋ว อาการปวดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะ แต่มิมก็ทนกับมันมาได้หลายปีแล้ว ชินแล้วค่ะ แล้วจะหาเวลาไปสักทีค่ะ

รักพี่แจ๋วคนดีที่หนึ่งเลยค่ะ อิอิ ขอบคุณที่เป็นห่วงน้องสาวคนนี้เสมอมา ..

สวัสดีค่ะ ครูมิม

ได้อ่านบันทึกของครูมิม ทำให้เข้าใจถึง ครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติ จริง ๆ ค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่สุวิมล

 • เรื่องของครูนี่มิมตั้งใจจะเขียนเป็นบันทึกอีกสักบันทึกค่ะ รอติดตามนะคะ
 • ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาเยี่ยมตลอดเลย
 • เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ

 

อยากรู้ว่าคุณธรรมสำหรับครูปฐมวัยคืออะไร มีอะไรบ้าง ทำรายงานค่ะ

ขอบคุณมาก นะครับสำหรับเนื้อหาดีๆแบบนี้

นักศึกษา ปี1 เอก คอมพิวเตอร์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท