จากการสะสมความรู้ที่ได้เรียนมาแต่ไม่เคยได้นำมาใช้อย่างจริงจัง   ทำให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ไม่ได้ก่อประโยชน์สูงสุด  แต่ในปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าได้ทำงานด้านธุรการที่มหาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  ก่อให้เกิดการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างเกิดประสิทธิผล   โดยลักษณะงานที่ทำคือการพิมพ์หนังสือ ภายนอก  ภายใน วิทยาเขตฯ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ พร้อมทั้งเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานที่ทำอย่างเป็นระบบ พร้อมตรวจสอบได้ง่ายทุกเวลา  ส่วนในเรื่องระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ในการโปรแกรมออฟฟิตและโปรแกรม SPSS  ข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้กับงานได้อย่างเต็มที่