เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

เริ่มงานเมื่อ 1 มีนาคม 2548 โดยมีอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ เป็นผู้กำกับดูแลโครงการจัดตั้งสถาบันฯ