วิสัยทัศน์สถานีอนามัยตำบลหงษ์เจริญ

มุ่งสู่มาตรฐาน

บริการแบบองค์รวม

มีส่วนร่วมของชุมชน

นำผลสู่สุขภาพดี