office supply

การบริหารทรัพยากรก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการบริหารงานในมหาวิทยาลัย

รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA_KMมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาความเห็น (0)