การบริหารทรัพยากรก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการบริหารงานในมหาวิทยาลัย

รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย