โครงการแนะนำทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

รวงข้าว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สกว.มาแนะนำทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  เด้จัดทำโครงการแนะนำทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.45 น. ณ ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสกว.มาบรรยายและแนะนำการขอทุนวิจัย แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ศ.ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ และ รศ.ดร.โกศัลย์  คูสำราญ ท่านใดสนใจขอเรียนเชิญได้นะค๊ะ  และหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดและข้อมูลอื่น ๆ สอบถามได้ที่คุณพี่  สินีนาฎ พุ่มสอาด หน.งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 055 - 261000 ต่อ 2444 ต่อ 116 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.nu.ac.th  ขอฝากบอกต่อ ๆ กันด้วยนะค๊ะว่า สกว.มาแนะนำทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยนเรศวร แล้วค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยความเห็น (0)