การเก็บข้อมูลของระบบงานของสาธารณธารณสุข เป็นเป็นการเก็บแบบ Object ทำตามตามความต้องการของแต่ละงานไป ไม่ทราบถึงใครเป็นข้อมูลที่แท้จริง ไม่มีใครรับรองข้อมูลได้ จึงต้องหาวิธีที่จะสกัดข้อมูลออกมา ด้วยวิธี data minning