"...ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวและปรับเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่นิยมออกความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ ไปสู่สังคมแห่งการวิเคราะห์และวิจัยจากสังคมที่ทำโดยอาศัยความเคยชินไม่ต้องคิด ไม่ต้องวิเคราะห์

เป็นสังคมแห่ง "การรับรู้"

เป็นสู่สังคมแห่ง "การเรียนรู้"

เป็นสังคมที่มีการใช้ และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง

อันจะนำไปสู่ "สังคมอุดมปัญญา" ได้ในที่สุด

ข้อมูลจากปกหลังหนังสือ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowlegde Managment, KM)

โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด