ความสำเร็จของงานแผนเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน (ข้อมูล 5 ด้าน) ได้แก่  บุคลากร  นิสิต  โปรแกรมการศึกษา  งบประมาณ และงานอาคารสถานที่  โดยมีการรวบรวมข้อมูลทั้ง 5 ด้าน แล้วจัดทำไปเผยแพร่เป็นเอกสาร ให้กับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลทั้ง 5 ด้าน