ข้อมูลสรุปจาก sitemeter.com

 ตัวอย่างอีกรูปแบบที่ท่าน อ.ดร.จันทวรรณ ได้นำเสนอให้พวกเราลองใช้ คือ www.simeter.com

ผมลองติดตั้งตั้งแต่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ ถึงวันนี้ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ รวมทั้งสิ้น ๔๒ วันครับ

VISITS
    
   Total 10,195   
   Average Per Day 145   
   Average Visit Length 3:33   
   Last Hour 14   
   Today 48   
   This Week 1,013   
    
  PAGE VIEWS
    
   Total 22,366   
   Average Per Day 369   
   Average Per Visit 2.5   
   Last Hour 39   
   Today 87   
   This Week 2,580   

JJ