HRD & E-Learning

phD
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
HRD & E-Learning

ในอดีตยุคปี 2000เรามักจะเห็นการฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ประมาณ 75%และการให้ความรู้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ25%

        ในปี2010 การฝึกอบรมจะเปลี่ยนไป จากการบรรยายโดยวิทยากร 50% และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย จะเป็น 50% และในอนาคตในใกล้นี้การฝึกอบรมจะใช้เทศโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของ e-Training และ e-Learningมากขึ้น ปีละอย่างน้อย 10% การสำรวจของ Ninth House Network ในสหรัฐอเมริกา พบว่า

97 % ขององค์กรกำลังพิจารณาหรือพัฒนากลยุทธ์e-Learning
93 % มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในด้านการเรียนรู้ออนไลน์เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
81% ที่มีการออนไลน์โดยมุ่งที่ระบบการจัดการเรียนรู้
62% ขององค์กรในปัจจุบันมีอย่างน้อย 1หลักสูตรที่ออนไลน์
51% มีการเรียนรู้ทางออนไลน์/เวบไซท์ทางด้านฝึกอบรม
35% ของงบประมาณฝึกอบรมใช้เพื่อการบริการจากภายนอก (Outsourcing)
22% ขององค์กรมีความร่วมมือให้เกิดสมรรถภาพในการเรียนรู้

ความหมายและความสำคัญของe-Learning

คือการนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์รวมถึงอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ กระจายเสียงผ่านดาวเทียม วิทยุ/วีดีโอซีดีรอม
ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ความรู้เหล่านั้นมาตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจให้ได้เปรียบคู่แข่ง
e-Learning จึงเป็นคำตอบสุดท้ายในกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาคนแบบเดิมคือ
1)พนักงานสามารถที่จะเข้ามายัง ศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้ตลอด 24ชั่วโมง
2)พนักงานสามารถเลือกเรียนความรู้ได้ตามที่ต้องการ
3)พนักงานจะมาเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรม หรืออาจจะเรียนที่บ้านก็ได้
4)องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานในระยะยาวเพราะสามารถรับจำนวนผู้เรียนได้อย่างไม่จำกัดไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมาย

     ดังนั้น หากเรายังไม่รีบที่จะเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษา อังกฤษ

การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตให้ชำนาญ รับรองได้ว่าจะเป็นอุปสรรคมากสำหรับการเรียนรู้ในโลกกว้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MDphDความเห็น (0)