เพื่อสร้างบรรยากาศของการทำงานวิจัยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั้น การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของนักวิจัยทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อตัวนักวิจัย อย่างน้อยมุมมอง ข้อคิดเห็น สะท้อนต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เราสามารถนำเอามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประโยชน์ต่อ ๆ และผมอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มจัดกันโดยเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ที่เห็นว่าบรรยากาศแบบนี้มันควรจะมีนะ เราจึงเริ่มจัดการประชุมในรูปแบบของโครงงานนักศึกษา ขอขอบคุณอาจารย์ บุริน กำจัดภัย และอาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ ที่ร่วมด้วยช่วยกันกับผม ร่วมถึงอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ทุกท่าน จึงขอเรียนเชิญนักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม
การประชุมวิชาการโครงงานทางด้านฟิสิกส์
The 1st Physics Project Conference


วันที่ 8 มีนาคม 2549 ณ ห้อง SC5-213
“รับฟัง แลกเปลี่ยน และสรรค์สร้าง เพื่องานวิจัย” 

www.sci.nu.ac.th/physics/projectConference.htm