บทคัดย่อ

 

เรื่องที่ศึกษา                   :           การจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ 

                                                จิตใจสังคม และด้านสติปัญญา เรื่อง แม่ของฉันนั้นแสนดี

ผู้ศึกษา                          :           นางบัวเลียน   สร้อยจิต

ปีที่ศึกษา                       :           2550

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายด้าน

อารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เรื่อง แม่ของฉันนั้นแสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เรื่อง แม่ของฉันนั้นแสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2

 

วิธีดำเนินการวิจัย

                            ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เรื่อง แม่ของฉันนั้นแสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 26 คน ได้มาโดยวิธีการการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เรื่อง แม่ของฉันนั้นแสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2   จำนวน 12 แผนในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองสอนด้วยตนเอง ดังนี้  1) ก่อนการทดลอง ทำการสังเกตและประเมินพัฒนาการของเด็กกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อประเมินพัฒนาการก่อนเรียน  2) ดำเนินการทดลองด้วยตนเองโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทำการสังเกตและบันทึกการสังเกตลงในแบบประเมินพัฒนาการของเด็กในแต่ละแผนการจัดประสบการณ์   3)  หลังการทดลอง ทำการสังเกตและประเมินพัฒนาการของเด็กกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ เพื่อประเมินพัฒนาการหลังเรียน    การวิเคราะห์ข้อมูล  1)วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เรื่อง แม่ของฉันนั้นแสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ตามเกณฑ์ 80/80   2)  วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เรื่อง แม่ของฉันนั้นแสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เรื่อง แม่ของฉันนั้นแสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2

 

ผลการวิจัย

                                ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เรื่อง แม่ของฉันนั้นแสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.74/85.58  ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เรื่อง แม่ของฉันนั้นแสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ 0.6637 แสดงว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 0.6637 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.37