somtawin
นาง สมถวิล somtawin โชติคณาทิศ

ครูคณิตศาสตร์กับการสอนทักษะการคิด


ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นทำให้ผู้เขียนนำวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิด STAD มาใช้จัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมุ่งหวังว่า จะสามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
                               ปัจจุบันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพ   ผู้เขียนวิเคราะห์ว่าสาเหตุน่าจะมาจาก ครูผู้สอนและผู้เรียน     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู    ครูผู้สอนยึดการเรียนรู้แบบบรรยาย  และสาธิต  ยังขาดเทคนิควิธีการใหม่ ๆ   
http://i254.photobucket.com/albums/hh115/ooh_kk2007/Disney1/101.gifสำหรับผู้เรียนพบว่า  มีปัญหาด้านการเรียนการสอนใน 2 ประการคือ  ประการแรกปัญหาทักษะพื้นฐานในการคำนวณ  ได้แก่  การบวก  การลบ  การคูณและการหาร   ประการที่สอง  การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือฝึกทักษะแก้ปัญหา ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง   จากประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ของผู้เขียน   
http://www.bloggang.com/data/mycollection/picture/profile.gif
พบว่า  นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะการคิดคำนวณ ขาดทักษะกระบวนการหรือวิธีการเรียน ควรจะมีการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ   ความรู้ความเข้าใจ   ที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  และเพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งระบุว่า  การจัดกระบวนการเรียนรู้   ดำเนินการฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  และสอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมวิชาการที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปกระบวนการกลุ่ม  ประกอบกับในปัจจุบันพบว่า   การจัดการเรียนรู้ของครู   ได้นำแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในโรงเรียน   และส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน

http://i254.photobucket.com/albums/hh115/ooh_kk2007/Disney1/103.gif

                                    ภูมิหลังของผู้เขียนเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์มาเป็นเวลากว่า  25  ปี  ผ่านการอบรมเทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่างๆมากมาย   ผู้เขียนได้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์ ตามแนวทางของศูนย์ SEAMEO RECSAM ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในปี พ.ศ. 2543   เริ่มนำวิธีการสอนแบบร่วมมือ  มาพัฒนาปรับใช้กับนักเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการเรียนแบบร่วมมือกันเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนเป็นกลุ่มเล็ก   สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน   ลักษณะเด่นของการเรียนแบบนี้จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มทุกคน   ความสำเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของสมาชิก   สมาชิกแต่ละคนจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้การแก้ปัญหาจากกิจกรรมต่างๆร่วมกัน  
หมายเลขบันทึก: 174177เขียนเมื่อ 30 มีนาคม 2008 04:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2012 19:32 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ติดตามงานของโรงเรียนพระยาประเสริฐฯมีครูเก่งๆหลายท่านยินดีกับผู้ปกครองที่นำลูกมาเรียนที่โรงเรียนนี้เริ่มตั้งแต่ครู ป.1-ป.6 กลุ่มสาระอื่นๆมีลงเหมือนคณิตศาสตร์ไหม ฟังเสียงเพลงในกิจกรรมของครูเพลินดีนะครับถ้างานของครูท่านอื่นๆมีเพลงประกอบจะยกนิ้วโป้งให้ครูคณิตเลยครับ

สวัสดีค่ะ

มาชื่นชมผลงานอาจารย์สมถวิลคนเก่ง

และขออนุญาต รวม บล็อก เข้ากับ planet : mathclub

ขอบคุณค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี