การใช้ km ในที่ทำงานผม น่ะ เหรอ?????    ใช้ km ตอน ประชุม site meeting คับ

ซึ่งเป็นการรวบรวม ประสบการณ์ และความรู้ของแต่ละฝ่ายมาเสนอแนะนำกันในที่ประชุมและมีการบันทึกการประชุมไว้และหากหัวข้อใดมีการ committ  ก็จะนำมาปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นระเบียบวิธี     ปฎิบัติ ครับ