โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชาEDUC101

EDUCATION101

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ชุดวิชา  EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2548


1.     ชื่อหัวหน้าโครงการและหน่วยงานสังกัด
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ  สิทธิเลิศ  
        สังกัดคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.     ความสำคัญของเรื่องที่ทำวิจัย
        2.1    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดทำหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี  ตาม   โครงการ   ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2548
         2.2    ในหลักสูตรการผลิตครูใหม่  มุ่งเน้นการจัดการฝึกหัดครูที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning Outcomes) การจัดโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา  (Modular System)  และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Leaner-Centered Approach) ในส่วนของการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรนี้เน้นการเรียนทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติ  การเรียนจากสถานการณ์จริง  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนานักศึกษาครู  ระหว่างคณะครุศาสตร์ โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
        2.3    ในปี พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เข้าศึกษาใน 3 โปรแกรมวิชาเอก  จำนวน 45 คน ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
         2.4    การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีคณะครุศาสตร์เป็นผู้จัดแผนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเสริมทักษะ  ให้คำปรึกษาพร้อมกับจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู  ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์เพื่อจัดผู้สอนวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาเอก
         2.5    การเรียนชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2548 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวน 4 ชุดวิชา  คือ  ชุดวิชา   GEED105  จำนวน 1 ชุด   ชุดวิชาเอก จำนวน  2 ชุด   และชุดวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด คือ EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม 
         2.6    มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์ ได้จัดโรงเรียนสาธิตทั้งสองแห่งของมหาวิทยาลัย  เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับคณะครุศาสตร์  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จากปี พ.ศ. 2546  มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูไปแล้วส่วนหนึ่ง  ในโครงการวิจัยดังกล่าว  คณะครุศาสตร์ได้ร่วมกับโรงเรียนทั้งสองแห่งจัดทำมาตรฐานโรงเรียนประเมินโรงเรียนตามมาตรฐาน  และเสนอกลยุทธ์ขึ้นมา  กับได้นำแผนมาจัดทำเป็นโครงการ และนำไปดำเนินการเพื่อยกระดับโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน
         2.7    จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการผลิตครู  5 ปี  ได้ออกแบบการผลิตครูไว้อย่างเป็นระบบนับตั้งแต่คุณลักษณะของบัณฑิตครูที่ต้องการ  ระบบหลักสูตร  ระบบการจัดการเรียนรู้  ระบบการ   วัดประเมินการเรียนการสอน  ระบบการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะครู  ระบบการจัดแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  ระบบการเตรียมและพัฒนาอาจารย์  ระบบการ      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนในเขตพื้นที่   และระบบการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์ 
บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้นำหลักสูตรไปจัดการศึกษาเป็นปีที่ 2 คือ ปีการศึกษา 2548 แล้ว มหาวิทยาลัยจึงประสงค์จะติดตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชาว่าตอบสนองตามผลลัพธ์การเรียนรู้หรือไม่ เพื่อนำผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามหลักการที่ว่าหลักสูตรจะต้องพัฒนาให้ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม  เพื่อนำผลที่ได้รับมาใช้ปรับการจัดการเรียนรู้ชุดวิชาอื่น ๆ ของหลักสูตรผลิตครู 5 ปี  ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
                                                                                                                      
 3.    เป้าหมายการวิจัย
       พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาเรียนรวม ในกลุ่มชุดวิชาชีพครูตามหลักสูตร 5 ปี ของคณะครุศาสตร์  เกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนรู้  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้
4.     คำถามการวิจัย
       4.1      รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุดวิชานี้ควรเป็นอย่างไร
       4.2      รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสนอนำไปทดลองใช้ได้หรือไม่
       4.3      รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสนอก่อให้เกิดผลที่พึงประสงค์เพียงใด
       4.4      รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุดวิชานี้ที่เป็นจริงควรเป็นอย่างไร
5.    วัตถุประสงค์การวิจัย
       5.1     ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวมตามหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
       5.2     ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม   ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548
       5.3     ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษา  เรียนรวม  ในหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี
      5.4     เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษา  เรียนรวม  ตามหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี  ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6.    ขอบเขตของโครงการ
      6.1 การวิจัยนี้เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการ ศึกษาแบบเรียนรวม หลักสูตรผลิตครู 5 ปี  ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทดลองใช้กับนักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี  ชั้นปีที่ 2  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2548
      6.2  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่นำมาใช้  ได้แก่  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  การสร้าง   ความรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การศึกษาดูงานนอกสถานที่  การใช้กระบวนการทางการวิจัย  การคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์   และการใช้สื่อที่หลากหลาย  
7.       วิธีดำเนินงานวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม  หลักสูตรผลิตครู 5 ปี  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยดังนี้
      7.1     ออกแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม
      7.2     ทดลองใช้ชุดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม
8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      8.1    เอกสารคู่มือชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม  ประกอบด้วย  ผลลัพธ์การเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  รูปแบบและลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การวัดประเมินการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาทักษะ  และการฝึกประสบการณ์
      8.2    รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา  EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม ประกอบด้วย ผลการเรียนของนักศึกษาครู ผลการสอนของอาจารย์ การ จัดการชุดวิชา ตามทัศนะของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน   คุณลักษณะของนักศึกษา  ความพึงพอใจของนักศึกษาและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
9.    งบประมาณและระยะเวลาดำเนินการ
       9.1    งบประมาณของโครงการวิจัย  100,000  บาท
       9.2     ระยะเวลาดำเนินการ  1  ภาคเรียน เมษายน – ตุลาคม 2548
10.   เอกสารอ้างอิง
        10.1  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  และคู่มือการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   พ.ศ. 2546   
        10.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
11.    คณะผู้วิจัย
                1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ  สิทธิเลิศ                  หัวหน้าโครงการวิจัย
                4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิจ  เทือกทอง                    นักวิจัยหลัก
                5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  เลี้ยววาริณ                   นักวิจัยหลัก
                6.   นายรุ่งโรจน์   ตรงสกุล                                    นักวิจัยหลัก
12.   แผนปฏิบัติการวิจัยโครงการวิจัย
        แผนปฏิบัติการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม   มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
    
                                                                                                                                                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 6121suansunandha

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1737, เขียน: 28 Jul 2005 @ 18:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

กฤษดาครับ
IP: xxx.170.174.64
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.ประไพ

ทราบว่า นักศึกษาท่านเข้ามาสร้างบลอกและสร้างบันทึกเข้ามาแล้ว ผมมีข้อแนะนำดังนี้

1.ท่านสร้างชุมชนของวิชา EDUC ของท่านขึ้นมา 

2.ให้นักศึกษา

1.เนื่องจากมีบันทึกมีและจะมีเป็นจำนวนมาก การตั้งชื่อบันทึกควรเจาะจง เช่น ครั้งที่(1) เมื่อ(วันที่)  ที่(สถานที่) ของ(ชื่อกลุ่ม)

2.ให้นักศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิกในชุมชนของวิชา EDUC ที่สร้างในข้อ1(ของ ผศ.ประไพ)  และสมัครเข้าเป็นชุมชนของชุดโครงการวิจัย กทม.(ของ ผศ.กฤษดา)   

      วิธีการคือ เข้าสู่ระบบ--->แผงควบคุม--->บลอก---->จัดการบลอก---->สมัครเข้าชุมชน------->ค้น(พิมพ์คำว่าวิจัย)------>เลือก 2 รายการสุดท้าย------> (แล้วรอเขาอนุมัติให้เข้า)

ต่อไปบันทึกของ นศ.  จะไปปรากฏที่ชุมชนของวิชาและที่ชุดโครงการวิจัย

3.นอกจากนี้ น่าให้นักศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิกในชุมชนของเครือข่าย ผศ.สะเทื้อนด้วย   

4.ถ้าทำได้ทั้งหมดบันทึกของนักศึกษาจะลอยไปปรากฏที่ชุมชนวิชา ชุมชน กทม. และชุมชนเครือข่ายอุบล การเปิดดูข้อมูลในชุมชนให้พิมพ์ชื่อชุมชน

     (ก)ชุมชน วิชาEUDC 

         ให้พิมพ์  http://gotoknow.org/(ตามที่จะตั้งชื่อ)    

   

      (ข)ชุมชน กทม

         ให้พิมพ์ http://gotoknow.org/bangkoknode

      (ค)ชุมชน อุบล 

         ให้พิมพ์ http://gotoknow.org/ubolhub

        (ง)ชุมชน gotoknow  

         ให้พิมพ์ http://gotoknow.org/

ฝากพิจารณาครับ

กฤษดา

ปล.เพื่อให้เป็นระบบเดียวกับขอให้เปลี่ยนชื่อบลอกของท่านเป็น

ลิงซ์ที่อยู่ของบลอก 6121suansunandha

ชื่อบลอก  โครงการวิจัยและพัฒนารู)แบบการเรียนรู้ชุดวิชา  สวนสุนันทา

กฤษดาครับ
IP: xxx.170.174.64
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.ประไพ

ทราบว่า นักศึกษาท่านเข้ามาสร้างบลอกและสร้างบันทึกเข้ามาแล้ว ผมมีข้อแนะนำดังนี้

1.ท่านสร้างชุมชนของวิชา EDUC ของท่านขึ้นมา 

2.ให้นักศึกษา

1.เนื่องจากมีบันทึกมีและจะมีเป็นจำนวนมาก การตั้งชื่อบันทึกควรเจาะจง เช่น ครั้งที่(1) เมื่อ(วันที่)  ที่(สถานที่) ของ(ชื่อกลุ่ม)

2.ให้นักศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิกในชุมชนของวิชา EDUC ที่สร้างในข้อ1(ของ ผศ.ประไพ)  และสมัครเข้าเป็นชุมชนของชุดโครงการวิจัย กทม.(ของ ผศ.กฤษดา)   

      วิธีการคือ เข้าสู่ระบบ--->แผงควบคุม--->บลอก---->จัดการบลอก---->สมัครเข้าชุมชน------->ค้น(พิมพ์คำว่าวิจัย)------>เลือก 2 รายการสุดท้าย------> (แล้วรอเขาอนุมัติให้เข้า)

ต่อไปบันทึกของ นศ.  จะไปปรากฏที่ชุมชนของวิชาและที่ชุดโครงการวิจัย

3.นอกจากนี้ น่าให้นักศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิกในชุมชนของเครือข่าย ผศ.สะเทื้อนด้วย   

4.ถ้าทำได้ทั้งหมดบันทึกของนักศึกษาจะลอยไปปรากฏที่ชุมชนวิชา ชุมชน กทม. และชุมชนเครือข่ายอุบล การเปิดดูข้อมูลในชุมชนให้พิมพ์ชื่อชุมชน

     (ก)ชุมชน วิชาEUDC 

         ให้พิมพ์  http://gotoknow.org/(ตามที่จะตั้งชื่อ)    

   

      (ข)ชุมชน กทม

         ให้พิมพ์ http://gotoknow.org/bangkoknode

      (ค)ชุมชน อุบล 

         ให้พิมพ์ http://gotoknow.org/ubolhub

        (ง)ชุมชน gotoknow  

         ให้พิมพ์ http://gotoknow.org/

ฝากพิจารณาครับ

กฤษดา

ปล.เพื่อให้เป็นระบบเดียวกับขอให้เปลี่ยนชื่อบลอกของท่านเป็น

ลิงซ์ที่อยู่ของบลอก 6121suansunandha

ชื่อบลอก  โครงการวิจัยและพัฒนารู)แบบการเรียนรู้ชุดวิชา  สวนสุนันทา