ตามที่ได้เข้าอบรมเรื่อง “การแก้ปัญหาและตัดสินใจ” ที่ได้เกริ่นไว้ในบันทึก ผู้บริหารที่ดี ควรเป็นอย่างไร?  และได้สัญญาว่าจะนำมาเล่าสู่กันฟังว่าได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง บันทึกนี้จึงขอสรุปผลการเรียนรู้ มาแลกเปลี่ยนกันค่ะ

 

การแก้ปัญหาและตัดสินใจเป็นกลไกที่ทำให้เกิดการเคลื่อนของงาน หากการทำงาน หรือทำสิ่งใด เมื่ออยู่ในภาวะที่ต้องตัดสินใจแล้วไม่สามารถตัดสินใจได้ จะทำให้งานนั้นๆ ไม่เคลื่อน หรือก้าวไปได้

 

การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 4 ด้าน คือ

 

1.   การวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นการพิจารณาถึงงานที่รับผิดชอบ หรือปัญหาที่ต้องแก้ไข หากมีหลายงาน/ปัญหาที่ต้องดำเนินการ เราต้องจัดลำดับความสำคัญ เพื่อที่จะดูว่าต้องทำอะไรก่อน อะไรหลังหลัง

2.   การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงสาเหตุ

3.   การวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา ปัญหาหนึ่ง อาจมีทางออกหลายทางต้องวิเคราะห์แล้วเลือกวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา

4.   การวิเคราะห์วิธีป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นและเตรียมการแก้ไขปัญหาในอนาคต ปัญหาบางอย่างเราอาจทราบว่าหากทำงานนี้ ต้องเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอน ต้องเตรียมแก้ปัญหาไว้ เมื่อปัญหานั้นเกิดขึ้นจะแก้ไขได้ทันท่วงที

 

การวิเคราะห์ในแต่ละด้านที่กล่าวมามีวิธีการในการดำเนินการดังนี้ค่ะ

1.   การวิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์   “Managing your Time”

        -      ทบทวนงาน/ปัญหาใหม่

-      จัดลำดับความสำคัญใหม่

-      ตัดสินใจอีกครั้ง

-      เลือกใหม่

2.  การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา “Searching for the Fact” ค้นหาความจริงก่อนจึงแก้ไข

-      สำรวจหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง

-      จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่จะแก้ไขปัญหาที่สำคัญ คือปัญหาที่มีผลกระทบต้องคนส่วนใหญ่

-      เลือกปัญหาที่สำคัญเพื่อแก้ไขก่อน

-      แก้ไขปัญหา

3.  การวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา “Choosing the right one”

-      ตรวจสอบดูก่อนว่า เป็นสิ่งที่ต้องการจริงๆหรือไม่

-      พิจารณาดูว่ามีตัวเลือกอะไรบ้าง

-      ให้พิจารณาดูว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องทำ (must) และอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำ

-      วิธีการแก้ปัญหาที่เลือกใช้ต้องประหยัด ง่าย และปลอดภัย

4.  การวิเคระห์วางแผนและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับแผนการดำเนินงานตามที่วางไว้ คือ “Predicting your Future  การทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าโดย

-      วิเคราะห์ว่าปัญหาใดที่มีโอกาสเกิดขึ้นมาก

-      คาดการณ์/ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ

-      วางแผนป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิด

-      ป้องกันแล้วแต่ก็อาจเกิดได้ ต้องเตรียมการรับมือกับปัญหานั้น

 

ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกๆข้อ จะต้อง

-      อยู่บนฐานของข้อมูลจริง

-      อยู่บนฐานของเหตุผล ไม่ใช่ผลประโยชน์

-      อยู่บนฐานของความคิดที่เป็นระบบ

-      อยู่บนฐานของการคิด คาดการณ์ล่วงหน้าของปัญหาที่จะเกิด

 

ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้มานี้เป็นหลักและวิธีการ ซึ่งควรนำไปฝึกปฏิบัติเพื่อการทำงาน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ที่หากใช้เป็นประจำก็จะกลายเป็นนิสัย อันจะส่งผลให้สามารถแก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด เป็นผลดีต่อการทำงานค่ะ