หลังกลับจากงานมหกรรม KM เมื่อต้นธันวาคม 48 ใหม่ๆ ไฟยังแรงอยู่  ก็กลับมาทบทวน และวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไป กะว่าจะปรึกษาเพื่อนฝูง  แล้วจึงจะประกาศให้สาธารณชนทราบ จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ทำสักที พรุ่งนี้ ต้องไปร่วมเสวนา “การประยุกต์ใช้ blog ในการจัดการความรู้” (ในมุมมองของ CKO)  จึงไปรื้อแผน KM ที่เคยร่างเอาไว้ เผื่อเป็นข้อมูลในการเสวนา  ก็เกิดความคิดว่า น่าจะนำแผนมาให้ประชาชนชาว gotoknow ช่วยแจมด้วย ดีกว่าคิดและเก็บไว้คนเดียว (ตั้งนาน)

สิ่งที่ได้ทำไปแล้วในแนวทาง KM

• เน้นคนเป็นหลัก พัฒนาคน ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน
• มีช่องทางการสื่อสาร
• สร้างเวทีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• Recognition and reward

แผนที่จะทำต่อไป (ส่วนใหญ่ทำแล้ว แต่ต้องทำให้เข้มข้น)

• ส่งเสริมให้กิจกรรมอื่นใช้กระบวนการ KM มากขึ้น (ตอนนี้ ISO เริ่มแล้ว แต่จะยุให้เป็นระบบ  มากกว่านี้)
• ทำให้คนในภาค มี conversation (การพูดคุย) รวมทั้งการคิดดังๆ และคิดเชิงบวก เป็นประโยชน์ต่องาน และต่อการพัฒนาตนเองมากขึ้น ผ่าน
ทั้งเวที F2F และ B2B  
     F2F (face to face) คือ ส่งเสริมให้มีสุนทรียสนทนาระหว่างหน่วย หรือกลุ่ม ในภาค และ ระหว่างคนในภาค และคนนอกภาคมาก
ขึ้น
     B2B (blog to blog) ส่งเสริมให้มีการบันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน blog มากขึ้น (ตอนนี้ คึกคักอย่างคาดไม่ถึงแล้ว ทั้งที่แผนนี้
ยังไม่ประกาศ)
• ใช้เครื่องมือ KM ต่างๆ มากขึ้น เช่น AAR, Peer Assist
•  …..
•  …..

  ใครมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ขอเชิญเสนอแลกเปลี่ยนมาได้เลยค่ะ