มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีโครงการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้มีแบ่งการจัดการความรู้เป็นกลุ่ม ๆ โดยเริ่มต้นที่กลุ่มผู้บริหารสูงสุดระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้บริหารระดับคณะ กลุ่มระดับอาจารย์ผ้สอน และผลุ่มสายสนับสนุน