เรื่องนี้ เพื่อนรักที่สุดคนหนึ่งของดิฉัน ส่งมาให้อ่าน

ดิฉันคาดไว้ล่วงหน้าว่าอาจถูกจริต หรือไม่ถูกจริต กับหลายๆท่าน

แต่ดิฉันคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับถูกหรือผิด ขอให้ท่านพิจารณากันเอาเอง

พวกเราชาว KM ถูกสอนให้เป็นคนใจกว้าง ฟังอย่างตั้งใจ ไม่ตัดสินถูกผิด คิดให้เป็น กันอยู่แล้ว

 

คนคิดไล่นายกฯต้องอ่าน

การเขียนเชียร์ คุณทักษิณต้องเป็นคนรับเงินมาเขียนหรือครับ...

ผมไม่ได้เสน่ห์หาอะไรคุณทักษิณ ก็แค่คนรักชาติคนหนึ่ง

เมื่อชาติมีภัย (ฉบับ สยามเทวาธิราชดลใจ)

ถึงคุณสนธิ (ตอน  จอมบงการ)

ประเทศชาติกําลังล่มจม ... ทักษิณอาสามาแก ... คนไทยลืมตาอ้าปากได ... สนธิทําอะไร ...

นอนกลางดินทั่วไทย ... นายกไทย ... ต่อใหแสร้งทําก็ดีกว่า คนดีที่ไมเคยทําอะไร ... สนธิทําอะไร ...

ยาเสพติดทั่วไทย ... พ่อแมกลุ้มใจหมดปัญญาช่วยลูก ... ทักษิณมา ยาหมดไป ... สนธิทําอะไร ..

สนามบินสี่สิบชาติ ... ทักษิณไมมา อีกกี่สิบชาติจะไดเห็นไดภูมิใจสุวรรณภูมิ ... สนธิทําอะไร ...

การศึกษาคือคําตอบ ... ดีแตพูด ... ทักษิณเปลี่ยนเงินหวยเป็นทุนใหลูกหลานไทย ... สนธิทําอะไร

ปราบอิทธิพลมืดทั่วแผ่นดิน ช่วยคนจน ... สําเร็จหรือเปล่าไมรู ... แตทักษิณตั้งใจ ... สนธิทําอะไร ..

ผูว่าซีอีโอ ... ดูเหมือนตลกเมื่อเริ่ม แตผลกระทบหยั่งรากลึกซึ้ง ... ทักษิณมุ่งมั่น ... สนธิทําอะไร ..

เขมรบุกเผาสถานทูต ... สึนามิ ... พวกเราเสียขวัญ ... ทักษิณออกมาพวกเราอุ่นใจ ... สนธิทําอะไร ..

จากประเทศขอทาน ... ทักษิณไปเวทีไหน เรายืดคอภูมิใจว่านี้นายกประเทศไทยนะ ... สนธิทําอะไร

คนจนป่วย ไม่มีเงิน หมดปัญญารักษา ... ทักษิณใหโอกาสมีชีวิตแค 30 บาท ... สนธิทําอะไร ...

ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร ... ทักษิณเดินออกมาข้างหน้า คนไทยอุ่นใจ มั่นใจ ... สนธิทําอะไร ...

สนธิทําแค ... สร้างสถานการณให้คนทั้งชาติหวั่นไหว เพื่อให้หุ้นที่กลุ่มผู้จัดการทําช๊อตเซลมีกําไร ..

คนนับล้านกําลังมีหวังมีอนาคต ... คุณแค่ต้องการเงินเข้ากลุ่ม กล้าทําลายความมั่นคงชาติเชียวหรือ ...

บีบทักษิณออก ... ถึงออกไป ทักษิณก็ไมเดือดร้อนอะไร ... เศรษฐกิจพัง ... ใครเดือดร้อน ...

นักวิชาการก็ไมเดือดร้อน... มีงานทํา มีเงินใชอยูดี...ซุกหัวเงียบอยูในรั้วมหาวิทยาลัย

พวกชนชั้นสูงอย่างคุณกรณ...ก็ไม่เดือดร้อน ...ห่วงแตอนาคตทางการเมืองของตัวเอง

คุณทุบหม้อข้าวประชาชน...เพราะพวกคุณมีโกดังข้าวสารอยูในบ้าน... อ้างนักหนาว่าเพื่อประชาชน ...

คนเดือดร้อนก็ประชาชนตาดําดํา ... ลูกหลานจบใหมไม่มีงานทํา ... ตอนนั้นไปหดหัวที่ไหนกันหมด ...

ทักษิณจะขายหุ้นก็ขายไป ... เงินของเขา เขาไม่ให ก็สิทธิของเขา ... เราคนไทยก็ไม่ใช่ขอทาน ...

ขอแรงทักษิณทํางานใหชาติสุดกําลังก็พอแล้ว ... ยังต้องไปขอเงินเขาอีกหรือ ... ละอายใจกันบ้าง

พวกเราเสียภาษีก็ล้วนขอหักลดหย่อนกัน ... จะบาทเดียวหรือหมื่นล้านมันก็หลักการเดียวกัน ...

ผมเชื่อโดยสุจริตใจนะว่า ... ถ้าคุณทักษิณขอร้องให้คนออกไปยืนสนับสนุน ... จาก

ลานพระรูปถึงสนามหลวงก็จะไม่มีที่ให้ยืน ... อย่าคุยนักเลย คุณสนธิ ... ด่าคนไม่ต้อง

หยาบคายหรอกครับ ... ยกเว้นคุณคิดพวกที่ไปฟังคุณเป็นพวกต้องการการปลุกเร้า

อารมณ ต้องลากต้องจูง ... คุณยังเดินหน้าทําลายชาติต่อไป คุณจะรูว่าคนไทยนับล้านที่

คุณบอกว่าไม่มีความหมายนั้น ไม่ได้โง่อย่างที่คุณคิด ... และถ้าจะโง ก็จะขอโง่ยืนข้าง

คนทํางานใหชาติมากกว่าคนที่ใช้ปากทําลายความมั่นคงของประเทศตนเอง ...

คุณออกมาพูดตอนประเทศชาติล่มจม ... ผมไมว่าอะไร ... แตคุณออกมาทุบหม้อข้าวคน

ทั้งชาติตอนที่เขาพอมีจะกินจะใช รู้สึกสุขและภูมิใจกับประเทศได้บ้าง ... มันเห็นแก่ตัว

เกินไป ... ทักษิณถูกผิดผมไม่อยากจะสน ... ทําให้คนจนมีความสุข ... สร้างสิ่งที่จับต้อง

ได ไม่ดีแต่ลมปากหลักการอย่างคุณ ... คุณรอไม่ไดหรือสามป ... อ้างหลักการเล็ก

(จริยธรรม) ทําลายหลักการใหญ (กฎหมายและความมั่นคงของชาติ) ... อย่าอ้าง

ประชาชนเพื่อลิดรอนสิทธิประชาชน ...

ยุติอัตตาความเป็นจอมแบล๊กเมลของคุณเถอะครับ คุณสนธิ ... ก่อนไม่มีแผ่นดินจะ

อยู ... ผู้ใหญหลายคนก็คอยแตดูทิศทางลมก่อนแสดงความคิดเห็น ... คนตัวเล็กอย่าง

ผม ทนปล่อยใหคนมุ่งมั่นทํางานเพื่อชาติเดินตามลําพังต่อไปไม่ไดแลวครับ คุณ

สนธิ ...

ท้ายสุด ปนี้เป็นปของพระองค์ท่าน ... ทักษิณพยายามดันสุวรรณภูมิก็เพื่อใหมีสิ่งไวอวด

แขกบ้านแขกเมืองกับชาวบ้านเขาบ้าง ... คุณกล้าดีอย่างไร ... ไมสนใจหน้าตาของ

พระองคท่าน ทําให้ประเทศดูหม่นหมอง ... ท่านจะยืนสู้หน้าแขกต่างเมืองอย่างไรถ้า

บ้านเมืองมันพึ่งผ่านความวุ่นวายมา ... ใครก็เอาอํานาจพระองคท่านไปไม่ได้หรอกครับ

ทุกคนรู้อยู่แก่ใจดี ... อย่าเอาท่านมาอ้าง มันเกินไป ... คุณไม่คู่ควรเลยครับ ...

 

คนคิดไล่นายกฯ ต้องอ่าน...