วันที่ 23 มกราคม 2549 เวลา 14.00 น. ทีมงาน "ไอโซ" ได้เข้าติดตามงานที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เราใช้วิธี ลปรร. กัน ทำให้บรรยากาศในการสนทนาเป็นกันเอง ก่อนพูดคุยก็บอกกันก่อนว่าผู้เข้าติดตามงานก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์มากมายนัก  บางเรื่องก็ต้องขอเรียนรู้และรับคำแนะนำจากหัวหน้าหน่วยงาน (ผศ.พญ.สินีนาฏ) ซึ่งเข้าร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรรมการ "ไอโซ" เป็นอย่างมาก
   ในการสอบถามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม checklist ที่ได้จัดเตรียมไป เราได้ข้อมูลโดยสรุปดังนี้
จุดเด่น 
มีการจัดทำเอกสารเกือบครบถ้วน ความก้าวหน้าในการจัดทำ work instruction มากกว่า 50%
มีการจัดทำบันทึกอุบัติการณ์และการดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะในส่วน preanalytic process
มีรายงาน/การประเมินวิธีทดสอบก่อนการนำมาใช้งาน
มีการทำ IQC, EQA ของการทดสอบที่ส่งขอรับการประเมิน
มี "การมอบหมายงาน" ที่ชัดเจน ช่วยให้งานดำเนินได้ราบรื่น
แผนการดำเนินงานในระยะใกล้ (แบบเร่งรีบ..เพราะเวลามีน้อย)
จัดทำวิธีปฏิบัติการเก็บรักษาและทำลายสิ่งส่งตรวจ
จัดทำเกณฑ์การรับ และปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
   ก็คงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อให้งานเสร็จทันกำหนดในราวเดือน มิ.ย. ที่จะถึงนี้ค่ะ