วงมโหรีเครื่องใหญ่  คือ วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่กับวงเครื่องสายเครื่องใหญ่  ดังนี้
              1. ซอสามสาย
              2. ซอสามสายหลิบ
              3. ซอด้วง   ๒  คัน
              4. ซออู้    ๒  คัน
              5. จะเข้    ๒  คัน
              6. ขลุ่ยเพียงออ
              7. ขลุ่ยหลิบ
              8. ระนาดเอก
              9. ระนาดเอกเหล็ก                   
              10. ระนาดทุ้ม
              11. ระนาดทุ้มเหล็ก                 
              12. ฆ้องกลาง
              13. ฆ้องเล็ก
              14. โทน
              15. รัมนา
              17. ฉิ่ง
              18. ฉาบ
              19. กรับ
              20. โหม่ง

              ในปัจจุบันเราใช้วงมโหรีบรรเลงและขับร้องเพื่อการขับกล่อม     เพื่อความบันเทิงเริงรมย์  ในงานอันเป็นมงคล  ตลอดงานรับแขกต่างประเทศ          ไม่นิยมนำไปบรรเลงประกอบการแสดงมหรสพ   เครื่องดนตรีที่สำคัญในวงมโหรี คือ “ ซอสามสาย “     เป็นเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะ  มีหน้าที่บรรเลงดำเนินทำนองไปพร้อมกับเครื่องดนตรีอื่นๆในวง และบรรเลงคลอไปกับคนร้อง