• ความสัมพันธ์ระหว่างคน เป็นเงื่อนไขความสำเร็จในการทำ KM
• ความสัมพันธ์เชิงบวก    ไว้วางใจซึ่งกันและกัน    เคารพ และเห็นคุณค่า ซึ่งกันและกัน   เปิดเผยความรู้ต่อกันและกัน  เป็นปัจจัยบวกต่อ KM
• ความสัมพันธ์แนวราบ    ไม่เน้นความสัมพันธ์แบบดิ่งเดี่ยว / เชิงอำนาจ    เคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน    กล้าเสนอความเห็นที่แตกต่าง   เป็นปัจจัยบวกต่อ KM
• ปัจจัยบวกเหล่านี้ถ้าไม่มีอยู่ก็สร้างขึ้นได้    โดยการนำเอาความสำเร็จเล็กๆ ของแต่ละคน/หน่วย  มา ลปรร. กันในบรรยากาศเชิงบวก/ชื่นชมยินดี    สำหรับนำไปทดลองใช้โดยคน/หน่วยอื่น    เพื่อเป้าหมายบรรลุความสำเร็จในภาพใหญ่ขององค์กร  
• เป้าหมายคือการสร้าง synergy ระหว่างคน/หน่วย    ให้กระตุ้นความสามารถซึ่งกันและกัน    จูงมือกันสู่ความสำเร็จในระดับที่บุคคล/หน่วยงานเดียวโดดๆ ทำไม่ได้    
• ความสัมพันธ์ข้ามหน่วยงานภายในองค์กร    ข้ามสาขาวิชาชีพ   ข้ามระดับความรับผิดชอบ   ข้ามภารกิจ   นำมาซึ่งการเรียนรู้ร่วมกัน และการบรรลุผลงานในระดับที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้
• ความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก่อพลังลี้ลับ     นำไปสู่การเรียนรู้  ความสำเร็จ  และความสุข

วิจารณ์ พานิช
๒๑ กพ. ๔๙