ลปรร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 แก้ปัญหาให้ตรงจุด

 ใช้กลยุทธ์สู่จุดหมาย

 ขวนขวายหาสาเหตุ

 อย่าให้ประเทศต้องเสียหาย

 Link1 และ Link2

JJ