พลูพืชเงินล้าน......

    
ในปัจจุบันคนมักกินหมากพลูกันมากขึ้น  ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงคนแก่  ในอดีตคนแก่เท่านั้นที่กินหมากพลู  ทำให้ตลาดมีความต้องการพลูมากขึ้น  ทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ  แต่คนยังไม่นิยมการปลูกพลู  เพราะยังมีความเชื่อว่าพลูปลูกยาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใส่ปุ๋ยแล้วทำให้ต้นพลูตาย  วันนี้ข้าพเจ้าได้ออกท้องที่ได้พบและพูดคุยกับเกษตรกรท่านหนึ่งของตำบลสินเจริญ  สรุปได้ว่าการปลูกพลูมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใส่ปุ๋ยเคมี  เพราะเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโต  และคุณภาพของใบ  ใส่โดยการฝังกลมบริเวณรอบโคนต้น  ปริมาณตามความเหมาะสม  แต่ต้องมีการให้น้ำอย่างดี  และใส่ปุ๋ยหมักปรับสภาพดินบ้างอย่างน้อยปีละครั้ง  ที่สำคัญที่สุดคือการเก็บใบพลูอย่าเก็บที่ละใบ  จะเก็บโดยการหักกิ่งแขนงย่อยออกให้หมด  โดยหักให้ตรงกับข้อจะทำให้ต้นพลูแตกถึงแขนงใหม่  เป็นจำนวนมาก  และแตกเร็วก็จะได้ใบพลูจำนวนมาก  และมีคุณภาพ