ปีนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2549 (กิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมการจัดการความรู้คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5)

    โดยกิจกรรมสัมมนาการประกันคูณภาพการศึกษา กำหนดจัดในวันที่ 15 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุม 1

  • การบรรยายเรื่อง มาตรฐานตัวบ่งชี้ในการประเมินรอบที่ 2 โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ยังไม่ได้ตรวจสอบกับอาจารย์อีกครั้งว่า สามารถมาเป็นวิทยากรให้ได้หรือเปล่า ครั้งแรกได้เคยเรียนเชิญอาจารย์ไว้ แต่เนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาเป็นวิทยากรให้ได้ ทางคณะฯ ได้เตรียมของที่จะมอบให้กับอาจารย์ไว้ ยังไม่ได้มอบ คาดว่างานนี้คงได้มอบให้กับอาจารย์ครับ
  • หลังจากที่ผศ.ดร.วิบูลย์ บรรยายจบ จะเป็นการนำเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานย่อย คณะสหเวชศาสตร์ สำหรับภาควิชาภายในคณะ สามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่สำนักงานเลขานุการ คงต้องไปนำผลการประเมินของสำนักงานเลขานุการในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้เครื่องมือ River Diagram เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในงานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ
  • สุดท้ายคือการเลือกหัวข้อที่จะทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     กิจกรรมการจัดการความรู้คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดในวันที่ 1-2 เมษายน 2549 เมื่อวานได้ติดตามข่าวการเมือง ทราบว่าวันที่ 2 เมษายน ที่จะถึงนี้จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ทุกคนจะต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเช้าทราบจากทางประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ (ดร.ศิริลักษณ์) ว่าให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เป็นอันว่างานนี้ทุกคนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอน

  • กิจกรรมจัดการความรู้ในวันที่ 2 เมษายน 2549 นี้  เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เล่าเรื่อง (Storytelling) โดยรอสรุปจากวันที่ 15 มีนาคม 2549 เพื่อให้ผลการประเมินด้านประกันคุณภาพออกมาดีที่สุด มีการแบ่งกลุ่ม และให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน เพื่อนำเสนอในเรื่องเล่าเร้าพลังที่คิดว่าเป็น best practice จบลงด้วยการทำ AAR

     ผมเองคาดหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้บรรยายกาศดูผ่อนคลายและทุกคนในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างทั่วหน้าครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ