วิจัยชั้นเรียน: การพัฒนาการอ่านคำ - สะกดคำ

วิจัยชั้นเรียน

        ชื่อ : การพัฒนาการอ่านคำ - สะกดคำ โดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2  โรงเรียนเทศบาล  4  (เพาะชำ)

        ความสำคัญ : การอ่านภาษาไทยโดยการสะกดคำเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของนักเรียนในการเรียนภาษาไทยให้ได้ดี  นักเรียนจำนวนหนึ่งอ่านหนังสือไม่ออกเพราะสะกดคำไม่เป็น

        วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก  เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านสะกดคำได้  และสามารถอ่านหนังสือได้ดีขึ้น

        ประชากร : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ 2  โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)จำนวน  37  คน

         กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ 2  โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)จำนวน  10 คน

         เครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหา : ชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

          เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล : แบบทดสอบการอ่าน

          วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  หลังจากการใช้ชุดการสอนแล้ว  จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน  10  คน

          การวิเคราะห์ข้อมูล : ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน

          ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนอ่านสะกดคำได้ดีขึ้น  นักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องขึ้น

                                                   นางวัชรี   เสาร่ม   ผู้วิจัย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยชั้นเรียน

หมายเลขบันทึก: 169577, เขียน: 07 Mar 2008 @ 16:31 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)