ชื่อวิจัย :  การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5/2โดยใช้นิทาน ตารางเทียบเสียง และแบบฝึกการอ่านสะกดคำ

          ความสำคัญของปัญหา :  นักเรียนอ่านคำศัพท์ไม่ถูก อ่านคำใหม่ไม่ได้  เทียบเสียงไม่เป็นทำให้ไม่สามารถพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษได้  โดยเฉพาะคำที่ไม่เคยอ่านมาก่อน

          วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ และสะกดคำภาษาอังกฤษได้

          ประชากร : นักเรียนชั้น ป.5 /2  โรงเรียนเทศบาล  4  (เพาะชำ)  จำนวน  35  คน

          กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนชั้น ป.5 /2  โรงเรียนเทศบาล  4  (เพาะชำ)  จำนวน  12  คน

          เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา : ตารางเทียบเสียง  นิทาน  แบบฝึกการอ่านและสะกดคำ

          เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล : แบบทดสอบการอ่าน  แบบบันทึกพฤติกรรม

          วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยการใช้แบบฝึกการอ่าน  และสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

          วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล : ใช้ค่าร้อยละ  และค่าเฉลี่ย  เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา

          ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

                                                            นางบุษรากร  ทิมะวงศ์   ผู้วิจัย