บันทึกการเมืองไทย (๗)

จุดยืนของผม (๒) : ไม่เอาระบอบทักษิณ

  • ผมไม่เอาระบอบทักษิณ (ทักษิโนมิกส์)
  • เพราะระบอบนี้จะทำให้คนจนยิ่งจนลง   คนรวยยิ่งรวยขึ้น   นำไปสู่ความแตกแยกในบ้านเมืองในระยะยาว
  • เป็นระบอบที่สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีใหม่ ที่หยาบ และหยาบช้า (สามานย์)    คือวัฒนธรรมเอาเปรียบคนอื่น    วัฒนธรรมพวกใครพวกมัน   วัฒนธรรมใครมือยาวสาวได้สาวเอา    มีช่องทางที่จะเอาโดยไม่ผิดกฎหมาย หรือแม้ผิดแต่ปกปิดได้ เป็นเอา    วัฒนธรรมหมกเม็ด และศรีธนญชัย   วัฒนธรรมใช้เงินซื้อทุกอย่าง รวมทั้งคน (สส., สว., ฯลฯ)
  • สร้างกฎหมายและความชอบธรรมให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
  • เป็นระบอบที่ใช้อำนาจ และความรุนแรง
  • เป็นระบอบ อกุศลมูล    ปกครองบ้านเมืองภายใต้จิตอกุศล   จิตที่มีกิเลส (มหากิเลส) เป็นเจ้าเรือน 

วิจารณ์ พานิช

๒๖ กค. ๔๙