แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความ มีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต  บนพื้นฐานของความรอบรู้  ความรอบครอบ  ระมัดระวังและคุณธรรม  การสร้างความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และเทคโนโลยี ฯลฯ 

           ในสถานการณ์ปัจจุบันการนำปรัชญาข้างต้นมาเป็นกรอบในการกำหนดวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์การพัฒนาและพันธกิจ  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ที่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างภายในและวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อกำหนดเป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ
           โครงการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่อยู่ภายใต้โครงการแผนงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม  องค์กร  พื้นที่  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัย  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ  การถ่ายทอดความรู้  และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในการวางนโยบาย  แผนและการนำไปปฏิบัติ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ   จึงเป็นตัวอย่างโครงการหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนและพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล  ด้านวิชาการ  ข้อมูลเครื่องมือต่างๆ  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งประโยชน์ของข้อมูลทุติยภูมิเหล่านี้ยังประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา  ค้นคว้าและการเรียนรู้   โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2   คือการนำ ICT มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา การเรียนการสอน มีเป้าหมายในการพัฒนาและจัดหาระบบข้อมูล ซอฟต์แวร์ รวมทั้งสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษาและค้นคว้าอย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนาห้องแบบดิจิตอล  ยุทธศาสตร์ที่ 3  คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้าน ICT มีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถเชื่อมโยงและร่วมมือด้าน ICT กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเครือข่ายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 4  คือการส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่สังคม  และยุทธศาสตร์ที่ 6  คือการนำ ICT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
                                    
             การบริหารจัดการโดยยึดกรอบแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว  ในชีวิตเพียงพอ  เศรษฐกิจพอเพียง  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
 
เอกสารอ้างอิง
www.sufficienyeconomy.org

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2547-2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16819, เขียน: 25 Feb 2006 @ 16:21 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 12:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เด็กดี
IP: xxx.172.55.121
เขียนเมื่อ 

เย้ เป็นที่ 1

ต้องการใช้เพื่อทำเป็นเรียงความส่งอาจาร์ยพอดีเลยเลยเข้ามาดู ดีมากๆๆๆๆๆเลยค่ะ

คนธรรมดา
IP: xxx.120.105.219
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะดีขอบคุณมากๆเลยนะคะพอดีทำรายงานอ่ะคะเลยได้ข้อมูลที่ดีๆทั้งนั้นเลย น่าจะมีแบบนี้มากๆนะคะคนที่มีความรู้แล้วนำมาบอกเล่าต่อ

           ขอบคุณมากๆคะ

               คนธรรมดา

ธวัชชัย
IP: xxx.147.68.131
เขียนเมื่อ 

ขอคุญมากครับ อาจารย์

น่าจะมี สาระเยาะๆ น่ะครับ

อยากได้เยาะๆ ครับ รายงาน 20 หน้าเเหนะ ครับ อยากได้เยาะๆ ครับ

เด็กชายโข่งทีม 01
IP: xxx.120.189.198
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงมากครับที่มีเนื้อหาแบบนี้ขออีกนะครับคราวหน้า

 

เด็กหญิง...เลขที่ 19
IP: xxx.172.74.44
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากค่ะ ทำรายงานส่งครูพอดีเลยค่ะ