เศรษฐกิจพอเพียงในโลก ICT

พอดี พออยู่ พอกิน

          เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของความพอดี พออยู่  พอกิน  ซึ่งเป็นแนวคิดที่วางไว้เพื่อเป็นแนวทางนำมาประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่สังคมครอบครัว  ถึงสังคมระดับประเทศและสังคมระดับโลก  หากแต่ทุกคนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  รู้จักพึ่งตนเองก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข  แม้ว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้จะมีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง  เราจึงควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการผนวกเข้ากับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง  หรือความพอดี  พออยู่  พอกิน  เพื่อให้เราสามารถดำรงชีพอยู่ได้ท่ามกลางกระแสสังคมเทคโนโลยี

         ในที่นี้จะขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเศรษฐกิจพอเพียงจากแผนยุทธศาตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2547 – 2549  (เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 : การนำ ICT  มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่สังคม)  ดังนี้
           1.  บรรจุวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมเป็นวิชาบังคับให้นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนต้องเรียน  โดยจัดโปรแกรมการเรียนการสอนในรูป e-learning  โดยเนื้อหาวิชาไม่ได้สอนการทำสวน  การเลี้ยงปลา  หรือการปลูกผักกินเอง  แต่เน้นแนวคิด ความพอดี  คือการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง  สมเหตุสมผล รู้จักหน้าที่ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  พออยู่ คือ  การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่สามารถยอมรับสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ได้   ยกตัวอย่างเช่น  โทรศัพท์มือถือนับเป็นเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารสิ่งนี้เป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องปิดกั้นแต่ควรคำนึงถึงประโยชน์ใช้งานที่แท้จริงว่าโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์มีไว้เพื่อรับสายและโทรออกแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว  ไม่จำเป็นต้องใช้รุ่นไฮเทค  ล่าสุด  แพงสุด  อันนี้ไม่รู้จักพออยู่   อีกประการหนึ่งคือพอกิน  คือการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  (โดยสุจริต)  หากนิสิตได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นการเพาะพันธุ์บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งวิชาการและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมไม่เบียดเบียนกัน  สังคมก็เป็นสุข
          2.  ให้มหาวิทยาลัยจัดทำเว็บไซต์  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคม  เป็นศูนย์กลางการศึกษาของนิสิต   และ จัดทำสื่อการเรียนการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในรูป  VCD หรือจัดโปรแกรมการเรียนการสอนแบบสมมุติเหตุการณ์เสมือนจริงในรูปของเกมส์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนจัดกระดานเสวนาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
          3. จัดทำเว็บไซต์ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่แนวความคิดนี้ไปทั่วโลก เพราะแนวคิดนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงทุกชาติ ทุกศาสนา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
                                                                                                                        
                                                                                                                                               6  มีนาคม  2549

                                                                                                                            
เอกสารอ้างอิง
www.sufficienyeconomy.org

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2547-2549
                                                                                                                                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (1)

brightz
IP: xxx.86.209.124
เขียนเมื่อ 
อยากได้ที่มันเปนภาษาอังกฤษง่ะครับ  ส่งพรุ่งนี้เเล้วง่ะครับ