เทคโนโลยีกับการจัดการศึกษา

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 เทคโนโลยีกับการศึกษาตลอดชีวิตกระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หากจะพิจารณาความหมายของการศึกษาในแง่ของระยะเวลาในการได้รับการศึกษาจะพบว่า มิใช่เป็นการเรียนรู้ในช่วงวัยเรียนของบุคคลเท่านั้น ในวรรคสุดท้ายของ ความหมายของการศึกษาระบุว่า "บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต" ดังนั้น การศึกษาจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่บุคคลเริ่มมีชีวิตตลอดไปจนกระทั่งไม่มีชีวิต ซึ่งหมายถึงตั้งแต่มีลมหายใจในครรภ์มารดาไปจนกระทั่งตาย บุคคลจะต้องมีการศึกษาอยู่ตลอดเวลาการพิจารณาเรื่องระยะเวลา และสถานที่  ในการจัดหรือได้รับการศึกษาจากความหมายของการศึกษาดังกล่าว จะพบความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของการศึกษากับความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ    การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 4  เช่นกัน โดยบัญญัติความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ว่า หมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตปัจจุบันรัฐได้สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รวมทั้งกระทรวงโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปฏิรูปการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือ ในการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีความมุ่งหวังที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกันในทุกด้าน สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้เจริญงอกงามตามความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้ารวบรวมประเมินค่าและประยุกต์สรรพความรู้ทั้งมวลจนสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมได้ด้วยการใช้ทักษะกระบวนการด้านต่างๆไม่ว่าจะการอ่าน  การสังเกต  การฟังและ  การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่าง ๆซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเป็นทางวิชาการไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะการเสาะหาความรู้ความกระตือรือร้นมีวินัยในตัวเองตลอดจนสามารถประเมินค่าสรรพสิ่งทั้งหลาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ทั้งด้านการเรียน  และทักษะการประกอบอาชีพ    

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)