ปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" พาประเทศ "พ้นความเสี่ยง"

               "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมากกว่า 30 ปี และหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เน้นย้ำถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ                ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับพฤติกรรมในทุกระดับ ไม่ใช่เพียงแต่ในระดับจุลภาค แต่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในระดับมหภาคโดยตรง เพราะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีที่มาจากพฤติกรรมที่ไม่ "พอเพียง" ทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค และมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งในระดับของรัฐด้วย
               จากพระราชดำรัสในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการประมวลและกลั่นกรองออกมาเป็นบทสรุปของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นทางการคือ
                เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์
               ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี Reference:www.socialwarning.net/data/views.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" พาประเทศ "พ้นความเสี่ยง"ความเห็น (0)