Economy meaning ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง

Supachai Satier
ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ

 

   "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน "ทางสายกลาง" โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ "เศรษฐกิจพอเพียง"หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ความพอเพียง หมายถึง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง   ทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

                                Reference

http://www2.doae.go.th/www/work/web/arune/self%20eff%202.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Economy meaning

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16774, เขียน: 25 Feb 2006 @ 14:50 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 22:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

0-0
IP: xxx.19.163.187
เขียนเมื่อ 

ดีนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คุณครูให้ทำรายงานทีไร

เปิดเว็ปดูเจอทุกที (ยอดเยี่ยมเลย) ดีจริง

ขอกราบขอบคุณผูสร้างเว็บเป็นอย่างสูง

 

เม
IP: xxx.27.252.37
เขียนเมื่อ 

พอเปิดเจอเวบนี้ก้อลู้สึกดีมาเลยขอขอบคุงนะ

 

nan
IP: xxx.47.3.23
เขียนเมื่อ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญษที่สามารถทำให้มนุษย์เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องฟุ่มเฟือย  รู้จักประมาณตน  ใช้จ่ายอย่างประหยัด ถ้ายึดหลักตามนี้จะมีชีวิตที่มีความสุข

เด็กเทพ ทำฟโครงงาน
IP: xxx.47.74.47
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยครับ พอดีเปิดมาเจอข้อความสำคัญพอดี เอาไปจัดเรียงโครงงานได้ดีอย่างนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้สร้างเว็บนี้อย่างสูงด้วยนะครับผม *0* รักคนทำเว็บมาก ข้อความที่ผมจะไปจัดเรียงโครงงานนนี้คือข้อความนี้นะครับ (ขออนุญาต คัดลอกนะัครับผม

ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

ขอบคุณมากจริงๆนะครับ

ปลา
IP: xxx.175.21.91
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ช่วยหาให้นะ

เฟียส
IP: xxx.147.117.195
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับผลสำเร็จในการทำรายงานส่งอาจารย์ครับ

K 7
IP: xxx.173.229.185
เขียนเมื่อ 

ซึ้งมาๆอยากร้องไห้