ในโลกยุคทุนนิยมผสมโลกาภิวัตน์  องค์กรต้องแข่งขันและต่อสู้เพื่อการอยู่รอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาว  ทุนขององค์กรที่สำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถนั้น  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับทุน เรียกว่า ทฤษฎี 8 K's  และ 5 K's ดังในภาพ