งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลของการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ว 30202 โครงงานวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูสมพร
วิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อ

               การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม วิชา ว30202 โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

               กลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสองคอนวิทยาคม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2549 จำนวน 25 คน และปีการศึกษา 2550 จำนวน 17 คน

               เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึก กิจกรรมแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

               แบบแผนการทดลอง One Group Pretest-Posttes Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ t - test แบบ Dependent Sample

              ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

             1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ว30202 โครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 2 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ว 30202 โครงงานวิทยาศาสตร์ หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียน

            2.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ว30202 โครงงานวิทยาศาสตร์ จากค่าร้อยละเฉลี่ยที่ได้จากการทำแบบฝึกกิจกรรม และค่าร้อยละที่ได้จากคะแนนการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2549 มีประสิทธิภาพ 88.63/82.44 และปีการศึกษา 2550 มีประสิทธิภาพ 89.68/82.56

            3.  พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนปีการศึกษา 2549 เฉลี่ยร้อยละ 92.79 และปีการศึกษา 2550 เฉลี่ยร้อยละ 91.30

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยในชั้นเรียน ครูสมพร

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย

หมายเลขบันทึก: 167472, เขียน: 26 Feb 2008 @ 09:56 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 21:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)